תנאי השתתפות בקורסים ומדיניות ביטולים

רישום ותנאי השתתפות בקורס

 1. הרישום והשתתפות בקורסים מותנים בהסדרת התשלום טרם מועד הפתיחה. לא יישמר מקומו של משתתף בכיתה טרם שולמו דמי הרישום/הוסדר תשלום מלא עבור הקורס.
 2. ל-CivilEng Academy שמורה הזכות להפסיק לימודי משתתף במקרה של התנהגות לא נאותה, ו/או בגין אי תשלום שכר הלימוד, כולו או חלקו.
 3. קבלת התעודה מותנית בנוכחות ב- 80% מהמפגשים לכל הפחות ובעמידה בבחינות ו/או בהגשת עבודות, בהתאם לתנאי הקורס.
 4. ל-CivilEng Academy שמורה הזכות להשתמש בתמונות אשר צולמו במהלך הלימודים לכל צורך, יש להודיע בכתב על אי הסכמה לסעיף זה.
 5. ההשתתפות בקורסים הינה בכפוף להנחיות משרד הבריאות שהינן בתוקף במועד הקורס. יש להציג תו ירוק\ בדיקת קורונה בתוקף על מנת להשתתף בפעילויות.

היעדרויות והשלמת מפגשים

 1. במקרה של היעדרות ממפגשים, מכל סיבה שהיא, ניתן יהיה להשלים את המפגשים החסרים במסגרת המחזור הבא של הקורס, בתיאום מראש בכתב, ועל בסיס מקום פנוי בכיתה.
 2. לא ניתן להעביר את זכות ההשתתפות בקורס לאדם אחר ללא תיאום ואישור מראש עם CivilEng Academy.

דמי רישום ומדיניות ביטולים

 1. פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.CivilEng  שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא התשלום ששולם.
 2. דמי הרישום לקורס הנם בסך 500 ₪. דמי הרישום יקוזזו מעלות הקורס.
 3. ניתן לבטל את ההרשמה לקורס עד 14 ימים לפני תחילתו, במקרה כזה יוחזר לנרשם מלוא התשלום ששולם כולל דמי הרישום. ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי הרישום.
 4. ביטול ההשתתפות בקורס עד שבוע לפתיחתו יגרור חיוב של מחצית מעלות הקורס כולל דמי הרישום.
 5. במידה ולא ניתן להשתתף בקורס בשל בידוד או כתוצאה מסגר (בשל נגיף הקורונה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות), ניתן לבטל את ההשתתפות ולקבל חזרה את מלוא התשלום ששולם כולל דמי הרישום או לחילופין לדחות את ההשתתפות בקורס למועד מאוחר יותר.
 6. במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס לאחר מועד פתיחת הקורס, יחויב המשתתף בעלות הקורס המלאה, כולל דמי הרישום.
 7. ניתן לדחות את מועד ההשתתפות בקורס למחזור הבא של הקורס בהודעה מראש ובכתב עד שבוע לפתיחתו.
 8. בקשה לביטול יש להעביר למשרדי CivilEng בכתב בלבד - לדוא"ל Ori@civileng.co.il 

למידע נוסף ויצירת קשר