תנאי שימוש

מערכת האתר

תנאי שימוש

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר www.CivilEng.co.il ו/או לכל עמוד ו/או מדוריו השונים. כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או מתקשר עם השירותים השונים המוצאים באתר מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים השימוש המפורטים (להלן ״הגולש״).
האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את הגולשים, באמצעות פרסום באתר, על שינויים בתנאי השימוש

הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק את חברות הגולש או גישתו לאתר ו/או אחד מהשירותים המוצעים בו, במקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת כל דין על-ידי הגולש.

האתר שומר על זכותו להוסיף או לגרוע ממגוון השירותים המוצעים בו מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, ו/או להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת

האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם קישורים, להפיץ את תכניו ואת התכנים שפורסמו על ידי הגולשים (בהיותו אתר תוכן חופשי).

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לגבי ההחלטה בגין הצגה, הסרה, פסילה, החלפה, עריכה וסדר הופעה של התכנים באתר, לרבות הסרה של תגובות לא ראויות ותוכן פוגעני בפורום, באינדקס החברות וביתר חלקי האתר.

התנהגות הגולש באתר
הרשמה לחברות באתר ו/או באחד משירותיו ו/או פרסום מודעה באתר תהווה הסכמה מצד הגולש לקבל עדכונים ו/או מידע רלוונטי בדואר אלקטרוני.

הגולש מצהיר בזאת שכל מידע הנמסר על ידו, לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם מטעמו הינו נכון והוא יהיה האחראי הבלעדי לאמיתות ודיוק תוכנו.

הגולש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.

חל איסור על הגולש לעסוק בפרסום או שכנוע של גולשים ו/או חברים אחרים באתר לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שירותי האתר, ו/או להעביר מכתבי שרשרת, דואר-זבל, דיוור לא מוזמן, חומר מזיק ופוגעני על פי כל דין לגולשים ו/או חברים אחרים באתר.

חל איסור על הגולש לאסוף מידע לגבי גולשים ו/או חברים אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה מהאתר ו/או להטריד גולשי האתר האחרים ע"י פניות באתר, בטלפון, באי-מייל, או דרך כל אמצעי התקשרות אחר שפורסם באתר.

הגולש יהיה אחראי לשפות את האתר ומי מטעמו, לרבות צדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה הנובעים באופן ישיר או עקיף או הקשורים לשימוש בשירות האתר לרבות מעשה או מחדל של הגולש

 

אחריות והגבלת אחריות
האתר אינו מתחייב לזמינות האתר ו/או שירותיו, ו/או שאלו לא יופרעו, יהיו מובטחים, ללא טעויות, ו/או יתאימו לדרישות הגולש, ו/או שכל פגם ו/או ליקוי באתר יתוקן.

האתר לא יהיה אחראי לאמינות ולדיוק הנתונים ו/או התכנים המוצגים בו, לרבות אחריות לתכנים שנמסרו לאתר על-ידי הגולשים באמצעות הטלפון וצדדים שלישיים.

האתר אינו מבצע ניפוי של מציעי השירות ו/או מקבלי השירות הנרשמים לאתר בכל דרך וצורה כלשהי ועל כן לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירותי האתר.

האתר לא יהיה אחראי לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות, לאמיתותם, דיוקם, תקפותם ו/או שלמותם של התכנים שנרכשו או נמסרו דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים.
האתר אינו אחראי על סדר הופעת התכנים באתר ו/או במדוריו ובכללם סקירות, מאמרים, תמונות, פרסום ודירוג באינדקס החברות וכל תוכן אחר המופיע באתר.

האתר ו/או כל נציג מטעמו לא ישאו בשום אחריות לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו לכל צד שהוא אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות האתר. כל הסתמכות של הגולש על התכנים, שירותים, פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים הינה באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש.

האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא יישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו.

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

ארועים