תנאי שימוש בפורטל CivilEng

מערכת האתר

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר www.civileng.co.il ו/או לכל עמוד ו/או מדוריו השונים. בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר וכן ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים. במסגרת תנאי שימוש אלו, "הגולש", לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.
הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – הגולש . אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או נרשם כחבר בו. על-ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייב ומרגע פרסומם באתר. על אף האמור, האתר יפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום לאתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תשתמש ו/או תירשם לשירות האתר.

הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק את חברות הגולש אוגישתו לשירות, במקרה של הפרת תנאי השימוש בתקנון זה או הפרת כל דין ע"י הגולש.ה אתר שומר על זכותו להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.
בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפטהמוסמך בתל אביב. תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

תיאור השירות של האתר
האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע ממגוון השירותים המוצעים בו מעת לעת לפישיקוליו הבלעדיים.

התנהגות הגולש באתר: הצהרות והתחייבויות
גולש המפרסם מודעה ו/או נרשם באתר מסכים בזאת לקבל עדכונים ו/או מידע רלבנטי בדואר אלקטרוני הנשלח אליו ע"י האתר.
הגולש מצהיר בזאת כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/אוהפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר.

הגולש אינו רשאי
1. לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות באתר ו/או להעביר כל מכתבי שרשרת, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן לגולשים אחרים בשירות ו/או להעביר חומר המכיל "וירוסים" וכל חומר מזיק לאתר ולגולשים בו. 2. לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה מהאתר ו/או להטריד גולשי האתר האחרים ע"י פניות באתר, בטלפון, באי-מייל, או דרך כל אמצעי התקשרות אחר שפורסם באתר. 3. לכלול בפרטים האישיים שמסר מספר טלפון ו/או כתובת ו/או כתובת אלקטרונית שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח. 4. להעלות לאתר ו/או להעביר באמצעות האתר כל תוכן המהווה לשון הרע, מידע בלתי חוקי או מאיים או גזעני, חומר תועבה, התייחסות מינית, הצעות מיניות פוגעות, הצגת תמונות עירום או המכילות פרטים אישיים וכל חומר אחר מזיק מכל סוג שהוא ו/או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית, פלילית ו/או נזיקית. 5. להעביר, להפיץ ו/או לשכפל מידע אשר מפר חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צד שלישי כלשהו. 6. להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, למערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
הגולש יהיה אחראי לשפות את האתר ומי מטעמה לרבות צדדים שלישיים כנגדכל הפסד, נזק, הוצאה הנובעים באופן ישיר או עקיף או הקשורים לשימוש בשירות האתרלרבות מעשה או מחדל של הגולש.
הגולש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.

אחריות והגבלת אחריות
לאתר אין אחריות בשום דרך או צורה שהיא לזמינות השירותים, לאמינות ולדיוק הנתונים ולתכנים המוצגים באתר לרבות אחריות לתכנים שנמסרו ל האתר ע"יהגולשים באמצעות הטלפון וצדדים שלישיים.
האתר אינו אחראי לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות, לאמיתותם, דיוקם, תקפותם ו/או שלמותם של התכנים שנרכשו או נמסרו דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/אובמערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים.
בשום מקרה לא יהיה האתר ו/או כל נציג מטעמו אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות האתר . כל הסתמכות שלהגולש על התכנים, שירותים, פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש.
האתר אינו מבצע ניפוי של מציעי השירות ו/או מקבלי השירות הנרשמים לאתר בכל דרך וצורה כלשהי ועל כן לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירות אשר הוצג באתר.
האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא יישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתם של הגולשים היא לוודא שההתקשרות בינם לבין נותן השירות נעשית עפ"י כל דין.

האתר אינו אחראי על סדר הופעת התכנים בפורטל ובכללם סקירות, מאמרים, תמונות,פרסום בפרופיל חברות וכל תוכן אחר המופיע באתר.

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לגבי ההחלטה בגין הצגת תכנים, פסילת תכנים, החלפת תכנים ועריכתם (כל תכני האתר)והצגתם\הסרתם באתר תקבע בזמן, במשך ובסדר לפי החלטתו בלבד.

שונות
האתר יכול לסיים את ההתקשרות עם הגולש אם לדעתו הגולש עשה או עושה שימוש האסור עפ"י תנאי התקנון לעיל לרבות הסרת מודעות פרסום או אם הוא מוצא לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע ללא צורך בהודעה מוקדמת.
השירותים המוצגים באתר מוצעים לך כמו שהם והאתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע, יהיה זמין בכל עת, יהיה מובטח וללא טעויות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.
לאתר או נציגיו אין ולא תהיה להם האחריות מפורשת או מכללא, חוקית או אחרת בכל הקשור לשירותים המסופקים על ידם, טעות, פגם, הפסד, או כל נזק אחר שייגרםו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש כלפי כל אדם העושה שימוש באתר לרבות צדדים שלישיים.

 

ארועים