תקנון שימוש בקהילות CivilEng

א. כללי

 להלן תקנון המאגד את כללי ההתנהגות וההסכמות הנהוגים בקבוצות המופעלות והמנוהלות מטעם CivilEng (להלן "החברה") באמצעות האפליקציות: ווטסאפ, טלגרם, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, לינקדאין ופורום האתר (להלן "אפליקציות ו\או קהילות״).

הקהילות הינן אפיק תקשורת, בנוסף לפורטל CivilEng המספק מידע ותכנים למי שיבחר להירשם לאפליקציות השונות (להלן - "חבר\ת הקהילה”). צירוף חברי קהילה חדשים יעשה עד 24 שעות מרישום החבר החדש לקהילה (אשר בהרשמתו מביא את הסכמתו לתנאי השימוש בקהילות השונות באפליקציות כמפורט בתקנון זה), על בסיס מקום פנוי (כמות החברים בקהילות השונות נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החברה) ועל פי שיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החברה ובהתאם לאמור בתקנון זה.

הצפייה והשימוש בקהילות כפופים לכל הוראות התקנון והדין, לרבות הוראות תקנון האפליקציות עצמן. המשתמש בקהילות השונות מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש בקהילות, בין באמצעות טלפון סלולארי ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש בקהילות השונות. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

 

ב. שינויים בקהילות והגבלת/הפסקת שירות

מובהר כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

ב.1 לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש בקהילות השונות ו/או בכל חלק מהם בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים ספציפיים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.

ב.2 למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לקהילות (ככל שנדרשת) ו/או השימוש בקהילות ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם, לרבות חסימתם ו/או הוצאתם מהקהילות.

ב.3 להפסיק את הפעלת הקהילות (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

ב.4 להוציא משתמש מחוץ לקהילות.

 

ג. תוכן הקהילות

הקהילות הינן קבוצת המבוססות על שימוש באפליקציות. הקהילות מכילות ויכילו מידע ושירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של החברה ותחומים המשיקים/קשורים לפעילותה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מודגש כי כל המידע והנתונים המופיעים בקהילות נכללים בו לנוחות המשתמשים ולהעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע, אין להסיק מכך שהחברה ממליצה ו/או נותנת מצג כלשהו המתייחס למשתמש ספציפי ו/או מקרה ספציפי כלשהו. החברה רשאית לבחור את התוכן שיופיע ו/או יועבר בקהילות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהמשתמשים יהיו רשאים להסתמך על כך באופן כלשהו ובהשתתפותם בקהילות מסכימים המשתמשים לאמור לעיל ומאשרים כי לא תהיינה להם כל טענות ו/או דרישות בקשר עם האמור.

החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן הקהילות ו/או השימוש בו. החברה אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן הקהילות ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו ו/או התאמתו למשתמש של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר הקהילות מכילות קישור אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול בקהילות באופן כלשהו ו/או נובע ממנו ו/או הטבות מצד גופים מסחריים אחרים המופיעות בקהילות).

החברה תהיה רשאית להפעיל ו/או לאפשר הכללת "תכני גולשים" בקהילות, כהגדרתם בסעיף ה׳ להלן. מבלי לגרוע מהוראות התקנון מובהר כי החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ה' להלן.

החברה תהיה רשאית לכלול במסגרת הקהילות ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף ו׳ לעיל מובהר כי החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ו' להלן.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי הקהילות עשויות לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו"ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. לפיכך, אין להסתמך על מידע זה והחברה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביו.

תשומת הלב כי הקהילות, לרבות המאמרים והכתבות שבה, עשויה לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

 

ד. מאגר מידע       

כאמור, ההרשמה לקהילות מהווה הרשמה גם למאגר המידע של CivilEng ובאמצעותו יתאפשר למשתמש החבר במועדון ליהנות בתקופת החברות מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים אחרים, הכל בתנאים שיפורסמו מעת לעת על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם מילוי הפרטים לטובת הרשמה לקהילות, כאמור לעיל, המשתמש מסכים להכנסת פרטיו למאגר המידע של החברה ומסכים לכך שהחברה תעשה שימוש בפרטיו בהתאם להוראות הדין ולקבל דברי פרסומת.

 

ה. תוכן, זכויות יוצרים

במסגרת השתתפות בקהילות יתאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא (להלן- "תכני גולשים").

מובהר כי פרסום תכני גולשים בקהילות (בין בכלל ובין תכנים ספציפיים) יעשה בהתאם לאופן פעולתן של האפליקציות.

ככל שייכללו בקהילות תכני גולשים, שאינם עומדים בתנאי תקנון זה, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לפנות למנהלי האפליקציות בבקשה לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו).

מובהר כי החברה אינה אחראית לכלול בתכני הגולשים (לרבות אמיתותם, אמינותם, עדכנותם וכיו"ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדתה של החברה. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת הקהילות ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן הקהילות כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בגינם.

משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו בקהילות בכל דרך שהיא, מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור, קובץ וכיו"ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי.

משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך שהחברה תהינה רשאית להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא, לרבות שימוש מסחרי, וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.

החברה תהינה רשאית לשמור ולהשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים שנמסרו לה על ידי משתמשים באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלה. כל מידע אחר שהועבר לחברה או הועלה בקהילות (שלא עקב דרישת החברה) ייחשב לבלתי חסוי והחברה תהינה רשאית לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת (ר' סעיף ח׳ לעיל).

החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול בקהילות ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'). החברה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול בקהילות ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה בקהילות, וכיו"ב).

בהעלאת תוכן גולשים לקהילות על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש בקהילות הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור.

המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג בקהילות בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו"ב) וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לקהילות כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לקהילות.

למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים בקהילות, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
.  

ו. קישורים ופרסומים בקהילות

הקהילות עשויות להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי החברה אינה שולטת או מפקחת על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין היא נושאת בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל. העובדה שהקהילות מקשרות לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על החברה אחריות כלשהי בגינם.

כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בקהילות יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

החברה רשאית להסיר בקהילות קישורים שנכללו בה בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הקהילות עשויות להכיל פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים. מובהר כי החברה אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות ו/או להטבות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

אין לקשר בין הקהילות לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

 

ז. השימוש בקהילות

אין לעשות שימוש בקהילות למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור החברה מראש ובכתב.

אין לפרסם משרות על גבי פלטפורמות הקהילה.

אין לפרסם חומרים שיווקיים, אלא אם נתקבל אישור החברה מראש ובכתב.

אין לעשות שימוש בקהילות למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן באופן המנוגד להוראות תקנון זה).

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את התוכן של הקהילות ו/או כל חלק ממנה. אין להשתמש בתכני הקהילות ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם הועלו לקהילות.

אין להציג את הקהילות ו/או תוכנה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב הקהילות ו/או את תוכנה ו/או מחסירים ממנה דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

חברי הקבוצה אינם רשאים להציג את הקהילות ו/או תכניה ו/או כל חלק מהם (לרבות שם הקהילות) במסגרת אתר אינטרנט אחר ו/או פלטפורמת תקשורת אחרת כלשהיא (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת Frame).

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך הקהילות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהקהילות.

אין להעלות תוכן גולשים לקהילות בניגוד להוראות הסעיפים לעיל.

אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים בקהילות (לרבות לצורך העלאת תכני גולשים).

אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש בקהילות ו/או למידע המתפרסם בקהילות ו/או בשרתיו.

אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן בקהילות.

אין להשתמש בקהילות ו/או בכל חלק ממנה לצורך פריצה למערכות מחשב ו/או מערכות תקשורת אחרות כלשהן (לרבות אלו של הקהילות עצמן) ו/או לסרוק פרטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות שימוש בקהילות שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב/תקשורת של הקהילות ו/או למנוע או לפגוע בשימוש בקהילות ו/או בכל אפליקציה או אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה בקהילות ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי החברה רשאית למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש בקהילות ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

 

ח. מדיניות פרטיות

החברה מבינה את חשיבות הפרטיות של המשתמשים בקהילות ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש בקהילות. מדיניות הפרטיות של החברה ביחס לקהילות זה מפורטת תחת הקישור "מדיניות הפרטיות" (להלן- "מדיניות הפרטיות") ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. בשימוש בקהילות מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות (יש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת). מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש לצורך ההרשמה בקהילות ו/או למועדון הלקוחות בהתאם לדרישת החברה (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר).

כל מידע אחר הנאסף על ידי החברה ו/או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה לקהילות - הכפוף למדיניות הפרטיות למעט מידע הכפוף להסכם מפורש נפרד בין החברה למשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לקהילות, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לקהילות הופך לרכושה של החברה אשר תהינה רשאית לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לקהילות או לאתרי אינטרנט אחרים בשליטת החברה או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.

 

ט. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל - הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה ,קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של החברה כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ו/או חברות קשורות של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר R, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו. 

בהתאם למנגנון הודעה והסרה אשר מיושם באתר זה, במידה ומשתמש מזהה כי יש גישה באמצעות האתר לתוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או כל תוכן אחר אשר אין להציגו על פי חוק, עליו לפנות מיד לחברה ולדווח על כך. יובהר, כי בעת דיווח על תוכן המפר זכויות יוצרים החברה תיצור קשר עם המתלונן כדי להגיע לבירור מהיר של עובדות המקרה, ובאם תוכח הטענה, יפעלו ליישום הוראות הדין כמתבקש. למען הסר ספק, במידה ואין המתלונן הבעלים החוקי של התוכן המפר זכות יוצרים, תיצור החברה קשר עם הבעלים החוקיים של זכות היוצרים בכדי לבחון את המשך הגישה לתוכן באמצעות השירות. 

החברה ו/או המפעיל מצהירים בזאת כי יפעלו בהתאם להוראות הדין, במידת האפשר, באם תועלנה טענות כנגד תוכן אליו ניתן לגשת באמצעות השירות, בכדי להגיע לבירור מהיר ומדויק של העובדות ובעת הצורך להסיר מן השירות המוצע כל תוכן המפר תקנון תנאי שימוש זה ו/או את חוקי מדינת ישראל. למען הסר ספק, האחריות על כל תוכן אשר יופק באמצעות החברה, בכל צורה ו/או פורמט ו/או פלטפורמה שהיא, תהיינה על אחריות המשתמש ו/או הלקוח בלבד. החברה איננה מבצעת בדיקה לתוכן המופק ו/או ניתוח לאופי ההזמנה ולזכויות הנגזרות ממנה ו/או כל בחינה אחרת לתוכן הנשלח להדפסה על ידה, וכל טענה ו/או תביעה כנגד שימוש מפר בזכויות מסחריות ו/או זכויות יוצרים תהיינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מודע ומאשר כי הינו אחראי בצורה ישירה לכל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, בשל עשיית שימוש אסור ומפר ביצירה העונה על הגדרת יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או יצירת עותק מפר מיצירה כאמור ו/או כל הפרת זכות בלעדית הנתונה לבעל זכויות היוצרים, באמצעות החברה. המשתמש יישא באחריות המלאה ובלעדית בגין הפרת זכות יוצרים כאמור ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או קובלנה כנגד החברה.

 

י. הגבלת אחריות

החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן הקהילות ואין היא אחראיות לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים" ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר הקהילות מכילות קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול בקהילות באופן כלשהו ו/או נובע מהן. יודגש כי אין בעובדה שהקהילות מיועדות להוות פלטפורמה לטובת מתן ייעוץ לכל משתמש כדי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על החברה אחריות כלשהי בגין המידע ו/או ההצעות ו/או התכנים המסופקים במסגרתם ו/או להוות מצג כלשהו של החברה בקשר עם האמור. כל המידע והנתונים המופיעים בקהילות נכללים בהן לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי להוות המלצה לגבי מקרה מסוים ו/או תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע.

בנוסף, הקהילות עשויות לכלול מידע שאינו מדויק או מעודכן ועל המשתמש לבדוק ולוודא את נכונות המידע ועדכניותו לפני עריכת כל שימוש בו.

החברה אינה אחראיות לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת הקהילות ו/או הצפייה ו/או השימוש בהן ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראיות לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש בקהילות, לרבות בהרשמה ו/או בכל הקשור עם השימוש במסגרת הקהילות.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של הקהילות יינתן שיקול דעת מלא לחברה להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לקהילות.

החברה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בקהילות ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בהן, לרבות עקב תוכנות הכלולות באפליקציות או שהפעלתן נובעת מהשימוש בהן ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים בקהילות (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם הקהילות ו/או השימוש בה, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של החברה, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.

הצפייה והשימוש בקהילות ובתוכנה, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהינה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או הנהלת הקהילות ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש בקהילות ו/או תקנון זה.

המשתמש מתחייב לפצות את החברה ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

 

יא. הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש בקהילות הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש בקהילות נעשה בישראל ובין בחו"ל).

 

יב. פנה אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים בקהילות ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור שפרסום מסוים בקהילות פוגע בך מסיבה כלשהי, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה באמצעות דוא"ל info@CivilEng.co.il.