תקנון תחרות המשפטים המצחיקים של CivilEng

מערכת האתר

תקנון זה מסדיר את היחסים בינך לבין חברת "CivilEng" (להלן: "החברה") המפעילה ומרכזת את תחרות המשפטים המצחיקים של ענף הבנייה (להלן: "התחרות"). תקנון זה חל על המשתתפים בתחרות, הן על מי שמפרסם משפט לבחירה והן מי שלוקח חלק כמצביע ומתייחס לזכויותיך/חובותיך בתחרות זו. התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר, אך הוא מכוון לשני המינים.

 

1. זכאות להשתתפות בתחרות

1.1 זכאים להשתתף בתחרות אוהדים של דף הפייסבוק של CivilEng בכתובת: https://www.facebook.com/CivilEngIsrael

1.2 בביצוע הפעולה של 'פרסום תגובה' יש משום אישור בלתי משתמע של המפרסם, כי הוא לא מפר כל זכות קניין רוחני, פוגע בשם טוב של צד שלישי כלשהו או פוגע בפרטיות. המשתתף מודע לכך שכל הפרה של סעיף זה עשויה לגרום נזק משמעותי ל CivilEng ומתחייב לפצות את CivilEng על כל נזק, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה מהליכים משפטיים שינקטו על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת ההתחייבות המפורטת בסעיף זה.

1.3 בפרסום התגובה מעניק המשתתף ל CivilEng, הרשאה בלתי חוזרת, להשתמש בתגובה, ובאסוציאציה שיצר המשתתף לטובת שיווק ש CivilEng תראה לנכון, וזאת ללא כל תמורה שתשולם למשתתף.

1.4 תגובות נבחרות יפורסמו גם באתר CivilEng.co.il כולל שמו של מפרסם התגובה.

1.5 CivilEng שומרת לעצמה את הזכות למחוק תגובות פוגעניות ו/או לא רלוונטיות.

 

2. תנאי השתתפות

2.1 מנהלי עמוד CivilEng יעלו פוסט "נעוץ" בראש עמוד הפייסבוק. על המשתתפים להוסיף בתגובות לפוסט זה משפטים/ אילוסטרציות/ ממים מצחיקים הקשורים לנושא הנדסה אזרחית, בנייה וסביבה.

2.2 בתגובות אין לעודד סיטואציות מסוכנות, ו/או סיטואציות שסותרות את כללי הבטיחות הנהוגים באתרי בנייה, ו/או סיטואציות הנוגדות את החוק הישראלי.

2.3 אין לפרסם אותה התגובה פעמיים. במידה ושני משתתפים יפרסמו את אותה התגובה, התגובה שתפורסם ראשונה כרונולוגית – תחשב לחלק מהתחרות, התגובה השנייה תמחק.

2.4 תגובות לא רלוונטיות ו/או תיוגים יימחקו מהפוסט על ידי מנהלי העמוד.

 

3.  זכאות להצביע

3.1 כל מצביע רשאי להצביע למשתתף בודד או למספר משתתפים כפי שימצא לנכון. כמו כן,  גם מי שמשתתף בתחרות רשאי להצביע למתמודדים אחרים לרבות הצבעה עבור עצמו.

3.2 הליך ההצבעה נעשה על ידי לחיצה על כפתור ה-Like מתחת לתגובה בה רוצים לבחור.

3.3 התגובות יוצגו במשך שבוע ימים בעמוד האוהדים של פורטל CivilEng בפייסבוק, בין התאריכים 15.2-1.3, וזה ייחשב לזמן ההצבעה הלגיטימי. כל Like שיתקבל לתגובות לאחר תאריכים אלו, לא ייכלל במניין הקולות לתחרות.

 

4. הליך הבחירה

 4.1 בתום התקופה שהוקצבה לתחרות, 3 התגובות שזכו למספר ההצבעות הרב ביותר - יוכרזו כתגובות המנצחות.

4.2 מובהר, כי CivilEng שומרת לעצמה את הזכות לפסול את מועמדותו של כל מתמודד או להחליט על הפסקת התחרות בכל שלב, וזאת מכל טעם שהוא, לרבות חשש להטעיה, מספר מצומצם יחסית של מתמודדים/ הצבעות וכו'.

4.3 הודעה על זכייה תפורסם בעמוד האוהדים של CivilEng, ותועבר כהודעה פרטית לזוכים. על הזוכים להעביר לידי מנהלי CivilEng את פרטי הקשר שלהם בהודעה פרטית לא יאוחר מ-15.3. במידה ולא העבירו את הפרטים, מנהלי CivilEng רשאים לבטל את הזכייה. במקרה של ביטול הזכייה - הפרס לא יועבר לבא בתור.

4.4 בתום התחרות, ייבחרו 3 התגובות המובילות, ויוצריהן יקבלו את הפרסים הנקובים.

 

5. פרסים

5.1. הפרס לזוכים:

  • מקום ראשון -  שובר זוגי לסרט VIP
  • מקום שני - שובר זוגי לארוחת בוקר
  • מקום שלישי - שובר יחיד לארוחת בוקר

5.2 הפרסים ישלחו לזוכים על פי פרטי הקשר שיעבירו למערכת.

5.3 הפרסים יועברו לזוכה הישיר בלבד, על פי השם המצוין בפרופיל הפייסבוק ולאחר אימות פרטי הקשר טלפונית

 

6. שימוש במידע

6.1 CivilEng תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי הקשר שיסופקו על ידי המשתתפים לצרכיה; לרבות: קידום מכירות, פרסום, שיווק, הודעות על מבצעים, שמירה על קשר ועוד.

 

7. שונות

אחריות:

7.1 CivilEng, לעולם, לא תהיה אחראית כלפיך, בין כמשתתף ובין כמצביע, בכל צורה שהיא. בכלל זה, בנטילת חלק בתחרות כמשתתף/מצביע הנך מוותר בזאת על כל טענה כלפיCivilEng  בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין,  קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותך בתחרות, זכייתך, הפסדך או כל פעילות אחרת בקשר אלייך ואל CivilEng.

7.2 CivilEng לא תהיה אחראית, לעולם, כלפי צדדים שלישיים בגין תוכן שיסופק על ידי המשתתפים בתחרות והאחריות בגין אספקת התוכן תחול על המשתתפים עצמם.

7.3 במידה וימצא שתוכן שהועלה על ידי מי מהמשתתפים סופק כשהוא מפר מי מהוראות תקנון זה, או זכות קניינית כלשהי, זכותך לשם טוב, זכותך לפרטיות או כל זכות אחרת, אנא פנה אלינו ואנו נפעל להסירו בהקדם האפשרי וזאת בכפוף לקבלת הודעת הסרה לכתובת המייל info@civileng.co.il  ובכפוף לתצהיר חתום על ידך ומאומת על ידי עורך דין כי הנך בעל הזכויות במידע ו/או, כי המידע פוגע במי מזכויותייך (תוך פירוט הזכות הנפגעת).

7.4 CivilEng לא תהיה אחראית לטיב השירות, להעדר רמאויות או להגינות ההצבעות, וזאת אף אם נקטה באמצעים סבירים לטיפול בעניינים אלה.

7.5 CivilEng תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התחרות, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי הודעה מראש, או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למצביעים ו/או למשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד CivilEng בעניין זה.

7.6 בתחום שיקול דעתם הבלעדי של CivilEng לפסול כל מועמד ו/או מצביע ושהם רשאים אך אינם חייבים לספק הסברים על כל פסילה ו/או צעד שיבצעו.

7.7 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.

7.8 חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

7.9 הפרת מי מהתנאים האמורים בתקנון זה יביא לפסילות ההשתתפות. ככל שדבר ההפרה יתגלה לאחר חלוקת הפרסים יידרש המשתתף להחזיר ללא דיחוי את הפרסים בהם זכה או את שוויון ככל שכבר עשה שימוש כלשהו בפרסים בהם זכה.

ארועים