B.safety - ניהול כולל של מערך הבטיחות

"ארגון הפיקוח על העבודה" מחייב הכנת "תכנית בטיחות", הכוללת נושאים כגון: תוצאות סקר סיכונים, נושאי תפקידים והמבנה הארגוני של מערך הבטיחות והגהות, מערך נהלי הבטיחות והבריאות, פרוט הדרכת הבטיחות המתוכננת להינתן, רשימת בדיקות רפואיות לעובדים, בדיקות ציוד, נהלי חירום, ועוד. 
"B.safety" הינה מערכת יעילה וייחודית לשליטה ובקרה על פעילות מערך הבטיחות של הארגון, תוך איסוף מידע על פעילות הארגון בשטח בעזרת טלפון נייד ודיווח אוטומטי למערכת הבקרה. כל זאת תוך שמירה על גמישות מקסימלית בתפעול המערכת ומתן מענה נרחב לצרכים שונים. המערכת מאפשרת שליטה ובקרה בקלות ובזמן אמת, מייעלת את תהליכי ניהול העובדים במערך הבטיחות של הארגון ומשפרת את אמון הלקוחות, תוך שמירה על עלות פריסה נמוכה.
  • לאתר הבית של ברגר פרויקטים - לחץ כאן