אומרים די לתאונות! החמרת האכיפה באתרי הבנייה

רקע ונתונים

כחודשיים לאחר שהחלה ההחמרה באכיפת חוקי הבטיחות בעבודה ובאתרי הבנייה, התמונה העגומה של הנפגעים רק החמירה.

מאזן ביניים, סמוך לאמצע פברואר, חודש וחצי לאחר הפעלת התקנות, מעלה תמונה עגומה: המרוויחה המרכזית מהחמרת האכיפה באתרי הבנייה היא קופת המדינה.

בתקופה זו, על פי ההערכות, חולקו קרוב ל-700 דוחות בשווי של קרוב ל-20 מיליון שקל. הנתונים הרשמיים מתונים רק במעט: 19 מיליון שקל הכנסות מ-660 דוחות לסוף ינואר. 

מניין הנפגעים הוא 23 ומתוכם - שבעה עובדים שהיה צורך לקבוע את מותם.

התקנות אמורות לבצע מהפכה באכיפת חוקי הבטיחות בעבודה, לאחר שבשנה החולפת נהרגו לא פחות מ-35 פועלים מתאונות ומאות אחרים נפצעו.

הצו שנכנס לתוקפו ל"הגברת האכיפה בבטיחות בעבודה" מאפשר הטלת עיצומים כספיים אישיים נגד קבלנים על כל עבירת בטיחות באתרי בנייה. התקנות הובאו לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ביוני 2017.

גובה הקנסות ינוע בין 20 ל-35 אלף שקל לכל עבירת בטיחות והקנס המצטבר יוכל להגיע עד 2.5 מיליון שקל לקבלן.

 

אז מהו הצו ?

הצו, המוגדר כמהפכני, מאפשר למפקח עבודה ממונה להטיל קנס על קבלן שלא ביצע את המוטל עליו להבטחת בטיחות עובדיו, על בסיס ראיות מנהליות, ללא צורך בהליך פלילי. התקנות תקפות לחצי שנה, עד מחצית 2018, ובמהלך תקופה זו הן ייבחנו ויוחלט אם להאריכן או להכניס בהן שינויים.

בהסבר שניתן להטלת הצו, העיצום הכספי מהווה אמצעי אכיפה יעיל ומהיר, המיועד להוות סנקציה קלה להפעלה, לצורך אכיפה מנהלית של דיני העבודה ובכלל זה דיני הבטיחות בעבודה במקרים שאינם מתאימים להליך הפלילי. לפיכך, בשונה מההליך הפלילי - המחייב להוכיח אשמה מעבר לכל ספק סביר – די בראיות מנהליות גמישות כדי שמפקח עבודה ממונה יוכל להטיל קנס על קבלן שלא ביצע את המוטל עליו.

על מנת להבטיח הוגנות בהליך הטלת עיצום כספי ומאחר שלא שמורות למפירים הזכויות המוקנות להם בהליך פלילי, וגם כי אין בהליך המנהלי שופט שמפעיל שיקול דעת בנוגע לסנקציה, נקבע בחוק כי על הרשות המבצעת להגביל את כוחו של המפקח ולהגדיר מראש עילות ברורות להפחתת הקנס.

מעבר לזה, ועדת העבודה והרווחה אישרה תקנות, לפיהן ממונה מטעם המשרד יוכל להפחית חלק מהעיצומים הכספיים אם הקבלן תיקן את ההפרה.

הליך מתן העיצומים האישיים על קבלנים בגובה של 35,380 או 20,220 שקל, בהתאם לסוג ואופי העבירה, יכלול את תיעוד העבירה, הכנת תיק עיצומים, בחינת התיק על ידי ממונה עיצומים והודעה על כוונת עיצום/התראה מנהלית. ההליך יהיה קצר יחסית למקובל עד היום בתחום זה ויימשך בסך הכול כ-45 ימים.

במשרד העבודה והרווחה אומרים, כי במטרה לצמצם את משך ההליך ולהגביר הרתעה, הוגבר קצב האכיפה בחודש דצמבר, לפני מתן הצו, ולכן הוטלו צווי בטיחות שיהוו בסיס להטלת עיצומים אם לא יתוקנו הליקויים.

העיצומים הכספיים חלים על אתר בנייה שלא ימלא אחר תקנות הבטיחות במשטחי עבודה ובגובה, בציוד ובדיקות, בהפעלת עגורנים, בחפירות והריסות ובארגון וניהול בטיחות, ובהן ההוראות הבאות:

  • חובת התקנת פיגום ומערכת הטפסות שיתאימו למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטותו או נפילת אדם או חפץ מעליו;
  • חובת בדיקה של הטפסות לפני היציקה; מינוי ממונה על הבטיחות באתר העבודה;
  • איסור העסקת עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה וסופקו לו אמצעי מיגון נדרשים;
  • איסור על הפעלת עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך;
  • אחריות לכך שלא יותקן פיגום ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן, אלא אם כן יש בידי מבצע הבנייה אישור ותעודה;
  • גידור של כל פתח באתר הבנייה; אספקת סולמות, בדיקתם ופסילתם לשימוש של סולמות פגומים כאמור;
  • כל עבודת גלישה תתבצע בהשגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לטיפוס תרנים ועוד.

לקראת כניסתם של העיצומים הכספיים הגביר המשרד את ההדרכות בשטח והוקם חמ"ל מיוחד שיהווה מרכז שליטה על פעולות האכיפה ברחבי הארץ.

בנוסף, המפקחים עברו השתלמות מקצועית בליווי מינהל אכיפה והסדרה בנושא עיצומים כספיים, ונבנה מערך טפסים וקביעת נהלי עבודה מול החשבות והמחלקה המשפטית במשרד העבודה.

במטרה לעורר מודעות לתקנות החדשות קיבלו כל הקבלנים הודעות על כניסתו לתוקף של הצו החל מראשית חודש ינואר.

אחת הבעיות עליה הצביעו גורמים מקצועיים כסיבה לכשל המתמשך בתחום, הוא מספרם המועט של מפקחי הבנייה, שלא עולה על שלושים, ומשכורתם הנמוכה. כדי לשמר מפקחי עבודה עובדים ולגייס מפקחי עבודה חדשים ולאייש את התקנים הקיימים, פעלו במשרד העבודה מול האוצר ונציבות שירות המדינה, והשיגו הסכם לפיו מפקחי בטיחות בענף הבנייה יקבלו תוספת שכר של 3,500 שקל בחודש וכעת השכר למפקח הועלה והוא גבוה יחסית לעבר, בין 10,350 לכ-18 אלף שקל בחודש.

בנוסף הוקצתה תוספת כלי רכב למפקחים, שעד כה נדרשו לנסוע ברכבם הפרטי או בתחבורה ציבורית (לא כולל מוניות) כדי להגיע לאתר בנייה בו דווח על הפרת בטיחות...

בדיון בוועדת העבודה והרווחה, שהתקיים בראשית ינואר, נקבעו דרגות העיצומים ומספר כללים עקרוניים. כך למשל, בשום מקרה לא יופחת עיצום כספי שהוטל בשל הפרות של צווי בטיחות, צווי שיפור וצווי הפסקת עבודה.

כמו כן, לא יופחת עיצום כספי שהוטל במקרה של שימוש בכלים טעוני בדיקה שלא עבר בדיקת תקינות של בודק מוסמך, למשל - עגורנים, מעליות, פיגומים ממוכנים ועוד.

עיקרון נוסף - תידחה על הסף כל בקשת הפחתה שתתקבל ממפר הוראות בטיחות, שלא הפסיק את ההפרה ושלא תיקן אותה ולא תינתן הפחתה עד שלא שוכנע המפקח שההפרה הופסקה או תוקנה.

לעומת זאת, אם המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתם של הממונה והיועץ המשפטי של משרד העבודה– תינתן הפחתה שלא תעלה על 20% מגובה הקנס.

הפחתה תינתן גם במקרה בו המעסיק הוא יחיד המעסיק פחות מ-10 עובדים, והממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של המשרד, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי. ההפחתה לא תעלה על 25% מגובה הקנס.

ב-14 עבירות, מתוך 46 עבירות שבגינן מוטלים עיצומים, שבהן למפר רקורד נקי מהפרות בטיחות בשבע השנים האחרונות, יופקו התראות מנהליות. זאת בתנאי שאם יפר בשנית את אותה ההוראה לאחר שניתנה לו התראה, יוטל עליו עיצום כספי כפול.

משרד העבודה והרווחה ימנה ממונה מטעמו, שיורשה להפחית חלק מהעיצומים בתנאים שפורטו.

במסגרת הצו החדש נשמרת כמובן האפשרות לאכיפה הפלילית לאותם מקרים המצדיקים זאת.

 

רוצים לקרוא עוד אודות החברה? היכנסו: איציק סימון- הסוכנות המובילה לביטוחי בנייה

על המחבר
הוספת תגובה
תגובות
1 תגובות
התמונה של אנונימי
אבי ג'נח
איציק ידידי ... בוא ונסכים שאף חברת ביטוח לא תפצה אף קבלן על הטלת עיצום כספי . המאמר מבוסס על הודעות מנהל הבטיחות על הענישה ..., המתקרבת . לצערי הרב המנהל טועה בגדול מאד היות והוא לא מבין את הדיספלינה של עבודות הבניה ומרוב בלבול מטפל בסימפטום ולא בבעיה ע"י התקנת תקנות של נו ..נו ..נו . הרחבת מספר המפקחים במנהל הוא צעד מבורך אבל לא מספיק די הרי מדובר ב 30 מפקחים כרגע על 18000 אתרי בניה , אז יכול להיות שאתר יפגוש מפקח הוא מוטל בספק . לצערי הרב המנהל לא נוהג באופן יעיל יותר של שיפור הבטיחות באתרים כגון : הפחתת דמי ביטוח לאומי בחברות שאין בהם תאונות עבודה , הגברת תרבות הבטיחות בענף מהכספים שנגבו כקנסות .פתיחת בתי ספר מקצועים למקצועות הבניה והכשרת כוח אדם באופן נכון וראוי . לאחר כל זה נוכל לבחון את המצב , בשלב זה אנחנו נספור את ההרוגים , ואת הפצועים ומנהל הבטיחות ימשיך לספור כסף ולא לעשות דבר .
על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר