אפקון בניה | בלנק לרר בר | יניב הנדסה | קבוצת ב.ס.ר | גב ים | סיון ביצוע | אמי מתום | אייקון בניה | אלום עשת | Emaps | אורט ירושלים | SHUNTONG | זיו סימון ניהול פרויקטים | סולטל סיסטמס | ShirinInvestments | Ziprecruiter | SOHLBERG CONSULTING | קיקה ברא"ז אדריכלים | א.צ טכנולוגיות | קבוצת דניה | הייליפט | אקסייט ישראל | ברן ישראל | גרין מבנים | פרל כהן | כנען שנהב

הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג

 
ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר.
במאמר זה  נעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות.
 
לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי  הגשת הבקשה להיתר לשימוש חורג תתואם מראש, באמצעות עורך הבקשה (ומתכנן רישוי שמוסמך לעסוק בתחום).

 

לרוב בקשה אשר לא תוגש במתכונת הנדרשת עפ"י החוק ובכפוף לדרישות המפורטות להלן, לא תבדק, ותוחזר למבקש. או בקשה שיימצאו בה ליקויים בהליך הבדיקה או אי התאמה לדרישת הועדה תוחזר, לשם תיקונים כל תוכנית מתוקנת תעבור את הליך הבדיקה מחדש.
 
לכן, בקשה מוגשת בצורה התואמת את הוראות החוק, את תוכנית בניין עיר החלות על החלקה וההנחיות המפורטות להלן, תטופל ותאושר מהר יותר והליך הוצאת היתר הבניה יהיה קצר יותר.
 
ברצוננו להפנות את תשומת ליבך כי הוועדה המקומית אינה עוסקת בתחום קביעת גבולות של חלקות ו/או ישוב סכסוכים בשאלות קיניניות. תפקידה של הועדה המקומית מתמצה אך ורק בקביעת הוראות בניה ומתן מענה לסוגיות תכנוניות גרידא.

למניעת אי הבנות, הרינו להסב תשומת ליבך:
 
  • אין ההנחיות המצ"ב מתייחסות להגשת בקשה להיתר בניה, שהינה הליך נפרד לחלוטין.
  • היתר לשימוש חורג אינו מהווה רישיון עסק,המוצא בהליך נפרד במחלקת רישוי עסקים לאחר מכן.

טיפול בבקשות לשימושים חורגים

 
1. הנחיות להגשת הבקשה להיתר
 
תיק בקשה להיתר חייב לכלול את המידע על זכויות הבניה כולל סימון קווי בניה מותרים.
על מבקש ההיתר להגיש את התיק הבקשה, תוך הקפדה על המצאת כל הפרטים הבאים:
 
1.1 העתק טופס מידע כולל זכויות הבניה ומפת הנכס בקנה מידה 1:250  ערוכה ע"י מודד מוסמך ומעודכנת לחצי שנה אחרונה, ועליה סימון קווי הבניין וההפקעות עפ"י התוכנית המפורטת החלה באזור
1.2 הוכחת זכויות הקניין בנכס בצרוף חתימת כל בעלי הזכויות בנכס. לשם כך יש להמציא נסחי רישום מלשכת רשם מקרקעין (טאבו) של כל תתי – החלקות והרכוש המשותף בחלקה שבה מבוקש ההיתר. הנסחים יהיו מעודכנים לחצי השנה האחרונה. ניתן לבקש בלשכת רשם המקרקעין נסח מרוכז שעלותו זולה יותר, לשם כך יש להפנות בקשה מיוחדת למנהל הלשכה.
1.3 בבקשה להקלה/ שימוש חורג, יש להמציא גם את נסחי הרישום מלשכת רשם המקרקעין של כל החלקות הגובלות בנכס, עבור משלוח הודאות בדואר רשום כחוק.(במקרה שאין אפשרות להמציא נסחי רישום כמפורט לעיל, ניתן להמציא נתונים גם מועד המושב).
1.4 יש להחתים  ע"ג הבקשה את כל מי שרשום כבעלים, תוך ציון התאריך ומס` תעודת הזהות של החותם.(קרקע שבניהול מינהל מקרקעי ישראל ובחכירה ל-בעל הנחלה, יש להחתים את מ.מ.י ואת כל החוכרים. במקרה ובו מי מהבעלים הרשומים מסרב לחתום על הבקשה להיתר , יש להודיע על כך למח` הרישוי ולצרף כתובתם וזו תנהג עפ"י ההליכים הקבועים בתקנות. ייתכנו דרישות נוספות לשם הבהרת נושא הבעלות, הכול לפי העניין ולפי הצורך.
1.5 הבקשה להיתר בניה תכיל את הפרטים המנהליים והתכנוניים הבאים :
 
מפרט בקשה להיתר  מלא ובהתאם לתיקון מס` 33 לחוק התכנון והבניה, חתימות ושם מלא של המבקשים, עורכי הבקשה והמהנדס, בכל המקומות המיועדים לכך. לא תתקבל בקשה מוגשת בשם חברה, אלא אם כן יצורף מסמך המפרט מי הם מורשי החתימה. לא יתקבלו צילומי תמונות. רישום נכון של השטחים המבוקשים והמותרים לבניה עפ"י הת.ב.ע התקפה. יש למלא גם את טבלת הסטטיסטיקה.
1.
כתובת מדויקת של הנכס. מספור דירות עפ"י הנוהל המצ"ב.
2.
תרשים סביבה בק.מ. 1:500
3.
סימום חץ הצפון
4.
תרשים מגרש על גבי מפה טופוגרפית ב-ק.מ. 1:250 כולל קווי בנין עפ"י התוכנית החלה באזור. מעודכנת לחצי השנה האחרונה.
5.
העמדת הבניין על כל תחום המגרש בק.מ. 1:100 , סימון מרווחים קיימים ומבוקשים וקווי בנין עפ"י הת.ב.ע, לרבות סימון גבול אזור מגורים בנחלה וגבול אזור קרקע חקלאית מוכרזת בהתאם למפות ההכרזה של ולקחש"פ, סימון מבני מגורים בנחלות סמוכות הנמצאים בתווך 25 מטר מהמבנה המבוקש.
6.
סימון נגישות לחלקה, לרבות סימון מקומות חניה קיימים ומוצעים.
7.
סימון הפקעות לדרכים ולצורכי ציבור (במידה ויש).
8.
חישוב שטחים מלא לחלקה ומילוי טבלאות השטחים לפי דרישות טופס מס` 1 או 2. בבקשה לתוספת בניה חדשה של למעלה מיחידת דיור אחת, יש לציין בנפרד שטח ברוטו של כל אחת מהמבנים. סכמות שטחים לכל מפלס ומפלס.
9.
תוכנית אתר הבניה כולל דרכי גישה.
10.
סימון מקומות חניה, נדרשת לפי התקן לרבות חניה תפעולית.
11.
תוכניות אופקיות למפלסי הבניין השונים ערוכות בגובה 1.20 + מ` לרבות קומת מסד ועליות גג. כולל גבהים של כל אחד מהמפלסים. לסימון חתכים. בתוכנית קומת הקרקע לפרט בחתך את פיתוח החצר ומבנים שכנים.
12.
שני חתכים אנכיים לפחות דרך המבנה., מאונכים אחד לשני . אחד מהחתכים יעבור דרך חדר המדרגות. לפרט גבהים ומידות. יש להציג חתכים דרך המבנה נשוא הבקשה.
13.
מידות כלליות ופנימיות.
14.
על כל התוכניות להיות צבועות כחוק ולכלול את סימון גבול איתור הבקשה לשימוש חורג.
15.
כל חזיתות הבניין, חומרי גמר וכולל חזיתות קיימות של המבנים בחלקה. במידה והבקשה הינה להרחבת דירה בבית משותף. יש להראות חזיתות של כל הבניין הקיים בחלקה, ולסמן את גבול איתור הבקשה.
16.
מבט גגות, כולל גגות קיימות בחלקה, מידות, ציון גבהים וסימון מערכת קולטי שמש.
17.
מבני עזר
18.
מיקום בלוני גז, צנרת גז, צוברים תת-קרקעיים, מיכלי אשפה.
19.
מרחב מוגן על פי תקן הג"א בק.מ. 1:50 ואישורו או אישור פטור. האישור יינתן ישירות במשרדי הג"א.
20.
סימון רשת הביוב – קו קיים, מיועד לביטול וחדש.
21.
סימון חלקים להריסה. בהריסת מבנה שלם יש להגיש בקשה נפרת להיתר עבור הריסה.
22.
כל יתר הדרישות המופיעות בחוק התכנון והבניה ובתקנות.
23.
 
 
2. המסמכים הדרושים לקליטת תיק בקשה להיתר במחלקת הרישוי
 
                                         טפסים ותוכניות
מס` סידורי
תוכנית הגשה X 2 בתיק ורוד כולל כל הפרטים הנדרשים בע"מ 1-2 למפרט הבדיקה ואת התשריטים כפי שקבע חוק התכנון והבניה כמפורט לעיל.
1.
חתימת מבקש/ים , עורך הבקשה , מהנדס, בעלי הנכס, שכנים דיירי הבית – ע"ג ההגשה, במקומות המיועדים לכך.
2.
מפת מדידה עליה סימון קווי בניין והפקעות, לרבות סימון קו תחום אזור מגורים בנחלה, לרבות סימון תחום קרקע חקלאית מוכרזת.
3.
הוכחת בעלות (נסח טאבו/ תצהיר בעלים)
4.
אישור מינהל מקרקעי ישראל (במידה והבעלות של מ.מ.י ) לדיון בבקשה ולמתן היתר.
5.
נסחי טאבו של בעלים המחזיקים בנכסים הגובלים בחלקה עבור משלוח הודעות בדואר רשום כחוק
6.
 
לאחר קליטת התיק בדלפק הקבלה, הבקשה תועבר לעובד האחראי על המשך הטיפול במח` הרישוי, ישלח אליך שובר תשלום עבור הפקדת הבקשה בגובה 20% מסך האגרה, תשלומו מהווה כתנאי להתחלת הטיפול בבקשה. כמו כן, ישלח מכתב המפרט מס` תיק הבקשה ושם העובד האחראי על המשך הטיפול בה במחלקה,- אותו עובד ילווה את הליך הרישוי מתחילתו ועד מתן ההיתר.
רק האחראי הוא שיפנה אותך או את עורך הבקשה לתיאומים וברורים עם המחלקות או היועצים במידה ויידרשו, לפי העניין, תוך תאום מועד עימם מראש.
בכל פניה וברור עליך לפנות ישירות טלפונית בלבד לאחראי הבקשה, תוך ציון מס` תיק, אחראי התיק יתאם את מועד הפגישות לתאומים והבהרות.
 
3. הליך בדיקת הבקשה להיתר
 
3.1 לאחר קליטת התיק , נבדקת הבקשה לפי העניין ע"י עובדי מחלקות הרישוי, התשתית (מדידות, ביוב, כבישים) גנים ונוף, פיקוח , תכנון עיר, ןיועצי האגף.
3.2 במידה ונמצא כי יש לשנות בבקשה שינויים מהותיים, מוחזרת התוכנית למבקש לצורך יישום השינויים. תוכנית מתוקנת חוזרת לעבור את הליך הבדיקה מחדש.
 
4. הכנה לוועדה
 
בתוכנית שאין בה ליקויים , דרישות לשינויים מהותיים או תוכנית מאושרת ע"י כל המחלקות והיועצים:
 
4.1 בבקשה  לשימוש חורג:                                                                                                  
כל בקשה להיתר שיש בה שימוש חורג, כפופה לפרסום בעיתונות ובנכס ובהודעות לכל בעלי הזכויות הגובלים בנכס נשוא הבקשה והמחזיקים בהם. הפרסום וההודעות הנ"ל הינם על חשבון מבקש הבקשה.
4.1.1 מסירת נוסח הפרסום ב-3 עיתונים נפוצים מוכרזים ובנכס, ומשלוח ההודעות לכל בעלי הזכויות הגובלים בנכס נשוא הבקשה והמחזיקים בהם, יעשו רק לאחר סיום הליך 2 ו-3 לעיל.
4.1.2 הבקשה להיתר תובא לדיון בועדת משנה, לאחר פרק הזמן הקבוע בחוק מיום הפרסומים וקבלת ההודעות ע"י בעלי העניין.
4.1.3 הבקשה מועברת לפי הסדר, לתור הממתין לוועדת המשנה לתכנון ובניה.
 
5. דיון וועדה
 
בקשה כנ"ל פתוחה להתנגדויות. במידה ויתקבלו התנגדויות תיכנוניות לבקשה,- יוזמנו המתנגדים לועדה המתאימה לשמיעת התנגדויות. למבקש תנתן זכות תגובה.
החלטה הועדה המקומית נתונה לערעור בפני ועדת ערר.
היתר לשימוש חריג מותנה התשלום היטל השבחה אשר נקבע ע"י שמאי הועדה המקומית.
 
6. הודעות הועדה המקומית בדבר החלטתה
 
לאחר דיון בועדת בנין ערים מקומית, ולאחר אישור הפרוטוקול, תקבל לידך הודעה בדבר החלטת הועדה:
 
6.1 באם אושרה בקשתך   מופנית תשומת ליבך לכך כי החלטת הודה לאישור הבקשה אינה מהווה היתר לבניה, היא מותנית לרוב בתנאים ובדרישות אותם יש למלא כתנאי לקבלת ההיתר- מומלץ לשמור על ההודעה ולדאוג להשלים את התיקונים ואיסוף האישורים הנדרשים בהתאם להחלטה.
6.2 באם סורבה בקשתך, ואתה רואה עצמך נפגע, הינך רשאי לערור בפני ועדת הערר תוך 30 יום מיום שהומצאה לך החלטה בדבר הסירוב או הדחייה. החלטת ועדת הערר תבוא במקום החלטת הועדה המקומית או רשות רישוי מקומית לפי העניין.
6.3 באם אושרה בקשתך אך היו לה מתנגדים או שאחד הבעלים לא חתם עליה כחוק, לא יינתן ההיתר אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו ונמסרה לו בכתב החלטת הועדה
6.4 החלטה ועדה מקומית לאישור התוכנית תחשב כבטלה בתום שנה מהיום בו נמסרה הועה למבקש על כך, אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר או אם עברה שנה מיום החלטת הועדה וטרם הוצא היתר, יש לנקוט בכל הליכי הרישוי, לרבות קבלת מידע עדכני, כאילו ולא הוגשה עדיין כל בקשה למתן היתר.

 

7. בדיקת הבקשה על ידי הוועדה המקומית
 
בהמשך לדרישות ותנאי הועדה הנוגעים ישירות לבקשה המפורטת בהודעה, המבקש יוכל להמציא את הנתונים והטפסים הבאים:
 
לבקשות בהן שינוי בניה או הריסה יש לצרף תוכניות קונסטרוקציה לעבודה (עפ"י דרישה) והצהרת מהנדס. (לא תתקבלנה הצהרות של מהנדס או אדריכל תחת חותמת בע"מ)
1.
תוכנית פיתוח מאושרת X 4 כולל תחום פיתוח (עפ"י דרישה). וכולל מאזן חניה לכל השימושים בחלקה. אישור יועץ תחבורה בעיריה.
2.
מינוי קבלן אחראי לביצוע עבודות בניה (באם קיימת) על גבי הבקשה ומינו אחראי לביקורת.
3.
אישור הג"א למרחב מוגן או לחילופין  קבלת פטור הג"א (עפ"י דרישה)
4.
אישור מכבי אש (עפ"י דרישה)
5.
אישור משטרה  (עפ"י דרישה)
6.
אישור להצבת שילוט במקום , באם מבוקש.
7.
תוכנית ביוב X 3, באם חלו בהן שינויים מהיתר הבניה.
8.
אישור מח` התברואה
9.
אישור תוכנית אינסטלציה, באם יחולו בה שינויים מהיתר הבניה התקף
10.
אישור רשות הניקוז
11.
אישורי משרד הבריאות ומשרד לאיכות הסביבה או איגוד ערים לאיכות הסביבה
12.
אישור התקשרות עם מעבדת בדיקות מורשה עבור בדיקת חומרים ומערכת הגז, באם מבוקשת.
13..
אישור מח` פיקוח שנהרסו מבנים ללא היתר אם היו קיימים בשטח.
14.
אישור יועץ למערכות (כשמדובר בתנורים בעלי ארובות ומכילי דלק)
15.
במידה והבקשה מוגשת בקרקע חקלאית מוכרזת, נדרשים אישור הועדה המחוזית והועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ)
16.
אישור יחידה אזורית לאיכות הסביבה (עפ"י דרישה)
17.
אישור יועץ לסידורי נכים (באם מבוקש שימוש חורג בעבור בניין ציבורי כהגדרתו בסעיף 8.01 חלק ח`, תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
18.
אישור על תשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג.אישור על תשלום היטל השבחה בגין ת.ב.ע (עפ"י דרישה)
19.
לאחר איסוף האישורים והתאמת התוכניות למלוא הדרישות יש להמציא 3 תוכניות בקשה להיתר מתוקנת עפ"י כל דרישות הוועדה, הנחיות היועצים והגופים הנ"ל, כולל מרחב מוגן לאחר אישור הג"א.
על התוכניות לעמוד שוב בכל הדרישות המפורטות בסעיף א `לעיל.
20.
 
8. קבלת היתר
 
עם השלמת כל הדרישות המפורטות לעיל , יערך חשבון סופי לתשלום. החשבון הסופי כולל את הפרטים הבאים:
 
אגרות בניה בניכוי הפיקדון. הפיקדון יהיה בצמוד למדד . המידה ולא שולמה האגרה בתוך שנה מיום קבלת ההודעה על אישור הבקשה להיתר, לא יוחזר הפיקדון.
1.
תשלום אגרת בניה
2.
אגרת חיבור לביוב
3.
אישור מח` גביה  על העדר חוב הבעלים על הנכס נשוא ההיתר
4.
. היטל השבחה בגין שימוש חורג
5
 
עם קבלת החשבון לתשלום המאושר יש לגשת למחלקת הגביה לאישור נוסף ותשלום.
עם קבלת האישור על התשלום במשרדנו, יודפס ההיתר אשר יועבר להליך בדיקה סופית, לאישור וחתימות.
במעמד קבלת ההיתר יונחה המבקש בכל הנוגע לתיאום עם המחלקה, והנחיות לתפעול שעל מבקש ההיתר לנקוט במהלך הבניה.
 
9. תוקפו של ההיתר
 
1. תקפו של ההיתר לשימוש חורג יצוין על גבי הייתר.
  1. תקפו של ההיתר יפקע בתום תקופה זו. 
10. רישיון עסק
 
ההיתר לשימוש חורג אינו מהווה רישיון עסק, יש לדאוג להוציאו בהליך נפרד במחלקת רישוי עסקים לאחר מכן.
על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר