כתב כמויות

 
כתב כמויות (באנגליה Bill of Quantities, בארה"ב Bill of Materials) הינו מערך של תיאורים של החומרים, החלקים והעבודה הנחוצים על מנת לבנות או לייצר יחידה אחת של מוצר או פרויקט כלשהו, יחד עם הכמויות הנדרשות, והמחירים [1], ערוך בצורה של רשימה ממוספרת, לרוב בצורת טבלה בה לכל פריט מוקצית שורה אחת לפחות.
 

כתב כמויות הוא מסמך המשמש בכל ענפי התעשייה. לעתים בשמות אחרים כגון: תיעוד מלאי, רשימת חלקים, ועוד... במאמר זה אתייחס לענף הבניין בלבד.
 
בארץ ובבריטניה, כתב כמויות הינו אחד המסמכים של חוזה הנדסי [2] [3]. בארה"ב הוא לא חלק מהחוזה, הקבלן מכין אותו על סמך השרטוטים והמפרטים [4]. במקרה של סתירה בין מסמכים שונים, לכתב הכמויות עדיפות נמוכה מזו של החוזה והתכניות [5]. כתב הכמויות משמש כבסיס משותף להוצאת מכרז ולהכנת חשבונות.

בחוזה פאושלי (חוזה בו נקבע מחיר לעבודה בשלמותה), כתב הכמויות הוא לא חלק מהחוזה [6], אך הוא מצורף לעיתים קרובות:

1. כאמצעי לקביעת מחירי שינויים.
2. כמסמך הכולל את התיאור והדרישות לגבי הפריטים והמרכיבים של הבניין.
3. כעזר לאומדן עלות הפרויקט.


השלב הראשון בהכנת כתב הכמויות הוא באחריות המתכננים, אחר כך יתווספו אליו נתונים והגדרות באחריותם של גורמים נוספים.
 
הטורים בטבלת כתב הכמויות

1. מספר סעיף או מספר החלק: מספר יחידאי הנקבע לפי נוהלי המזמין או היצרן. בעבודות בנין בישראל המספר נקבע לפי ספריית הסעיפים הכלולה במפרטים הכללים לעבודות בניה, בהוצאת הוועדה הבין - משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם. מסמך בעל אופי דומה, בשם MasterFormat יוצא בארה"ב ע"י המכון למפרטי בינוי במסמך האמריקאי מספור הסעיפים שונה מהישראלי.
2. תאור: כמה אופנים אפשריים -

2.1 האחד לתאר את הפריט הנדרש. לרוב ציטוט פסקה רלוונטית מהמפרט הכללי הנ"ל. דרך נוחה היא שליפת הסעיף המתאים מתוך ספריית הסעיפים והשלמת הערכים של המשתנים, ניתן להעזר במדריך לשימוש בקטלוג סעיפי הבינוי או בתאור המופיע במחירונים וכתבי כמויות של דקל, בנארית או רמדור.
2.2 להפנות למפרט, תקן או שרטוט.
2.3 לתאר את התפקוד הנדרש, למשל במערכת מיזוג, הגדרה של תפוקת קירור, ספיקת אויר וכד` 
3. כמות דרושה.
4. יחידת מידה: כגון - מטר אורך, נפח בליטרים, יחידות, שעות - עבודה וכו`.
5. מחיר ליחידה: בשלב הכנת המכרז, ערכי האומדן יוכנסו על ידי המתכננים. האומדן משמש ככלי להערכת העלות וגם ככלי להערכת רצינות וטיב ההצעות שהוגשו למכרז. מגיש ההצעה ממלא את הנתונים האלו וכך כתב הכמויות הופך להצעה במובן המשפטי. טור דומה ישמש להנהלת חשבונות, לרישום המחיר ששולם בפועל.
6. מחיר לפריט: מכפלת מחיר היחידה בכמות.
 
כתב הכמויות, כמסמך של החוזה, משמש גם להוצאת מכרז וגם להכנת חשבונות. האופן שבו נמדדות הכמויות מוגדר בישראל על ידי המפרטים הכללים לעבודות בניה הנ"ל, בכל מפרט יש פרק בשם "אופני המדידה". מסמכים דומים יש כמעט בכל מדינה מפותחת [7].
 
הכמות הדרושה, יתכן שתפוצל לכמה טורים, לפי השימוש שנעשה בכתב הכמויות. במכרז תופיע הכמות שצריכה להראות בשטח בהתאם לאופני המדידה, בתוספת כמויות לצורך תחזוקה. למשל, בתכנון יש 4 ברזים, יוזמנו 5, אחד מיועד להישלח למחלקת שרות.
 
כתב כמויות משמש גם לצרכים שאינם חלק מהחוזה. בהיותו מסמך הניתן לעריכה, הקבלן יוסיף את הפחת והבלאי שהוא צופה, יפצל שורות למועדי אספקה רצויים, או לפי המיקום. למשל, רדיאטורים להסקה. טבלה נפרדת תיגזר מהטבלה המקורית, ובה שורות וטורים מחולקים לכמה קטגוריות: מועד אספקה בהתאם להתקדמות הביצוע, מיקום באתר לבנינים שונים, ומיקום בתוך הדירות.

המפקח ישתמש בכתב הכמויות כדי לעקוב אחרי הביצוע באתר. יתכן שיוסיף נתונים אודות מועד הגעת הפריט לאתר, מועדי הרכבה, ביקורת, מסירה, תוצאות ביקורת וכדומה.
 
טורים שימושיים נוספים : מספר קטלוגי, תקן רלוונטי, שם מוצר מדף מתאים, מוצר חליפי או שווה ערך, כמויות שונות לצרכים שונים (בכתב הכמויות שמכין האדריכל, או חשב הכמויות, יופיע שטח הריצוף המתוכנן, אולם האחראי על הרכש מטעם המבצע יזמין כמות גדולה יותר כדי לקזז פחת ובלאי).

לצרכי ניהול הרכש, המלאי והייצור, יתווספו טורים המציינים מועדי אספקה נדרשים, מועדי אספקה בפועל, המחירים אצל ספקים שונים, עלות הובלה ועוד.

מועיל להוסיף נתונים עבור קבלת החלטות, כגון: הריבית על האשראי, עלות אחסנה, ההפרש במחיר לפי גודל המנה המוזמנת, משך חיי מדף של המוצר; כל אלו נחוצים להערכה נכונה של עלות וכדאיות הרכש [8].
 
השימוש המקובל כיום בגיליונות נתונים אלקטרוניים [9] כגון אקסל (Excel) או גיליון-עבודה של אופן-אופיס (CALC), מאפשר העברת נתונים מגורמי תכנון לגורמי רכש, ניהול וביצוע, כמו גם לכלול חישובים מסובכים, והשוואות מורכבות.
 
כתב הכמויות יכול שיוכן בכמה שלבים או בכמה רמות פירוט:
פריטים בודדים כגון: חלונות, דלתות, כיורים, ברזים, בתי-תקע יופיעו עם רישום הכמות המדויקת. שטחי קירות, ריצוף, משטחי שיש, חיפויים, טיח וצבע יסומנו בשרטוטים, כמויות אלו יתכן שיחושבו ויירשמו על-ידי האדריכל, או הקבלן הניגש למכרז או חשב כמויות.

רכיבים של מערכות אינסטלציה, כיבוי אש, חשמל, מיזוג וכד` יופיעו בפירוט בפרק שיוכן על ידי המתכנן. אורכי הצנרת, אביזרי חיבור וזוויות יכללו בכתב כמויות המוכן לפי המפרט הכללי. בכתב כמויות לבית פרטי לא מקובל לכלול את אורך הצנרת, אלא לקבוע מחיר לכל נקודה. אולם קבלן האינסטלציה, יערך לרכש ולעבודה על ידי כך שיוסיף את הצינורות והאביזרים הדרושים.
 
רמה נוספת של פירוט היא בהתאם לתפקיד ולחלוקת העבודה בין קבלני משנה. לדוגמא:
1. במידה והאחריות לאטימת מעברי צנרת אינה של קבלן המיזוג, אזי לכתב הכמויות של קבלן האיטום יוכנס סעיף המתייחס לאיטום מעברי צנרת.
2. המידות המדויקות של לוחות הזכוכית בתוך החלונות, תלויות בפרופיל החלון ובשיטת הייצור, ולכן את סוג הזכוכית מגדיר האדריכל, את כתב הכמויות לזגג מכין הקבלן האחראי על אספקת החלונות.
 
ההפרדה כזו הכרחית אם העבודה מפוצלת בין מספר קבלני משנה [10].
 
כתב הכמויות מועיל ככלי עזר לתכנון וכרשימת ביקורת, לבדיקה שכל הפריטים הנדרשים אכן משולבים בתכניות, וכן כמקור מידע להכנת לוחות זמנים. 


מראי מקום
[1] Maclean, Scott, Dictionary of Building, Penguin 1993, Bill of quantities הערך
[2] לאה קפלן, המסמכים ההנדסיים של המכרז וחוזה הבנייה, משרד הבטחון 2006, עמ` 37
[3] Maclean, Scott, Dictionary of Building, Penguin 1993, Contract Documents הערך
[4] Merrit, Ricketts, Design and Construction Handbook, 6thEd, Mc-Graw-hill 2000. Ch.17.6
[5] ראה הערה 3, וכן חוזה המדף הממשלתי 3210
[6] לויפר, ורשבסקי, רוזנפלד, נבון. מדריך לתכנון הביצוע של פרוייקטי בנייה, המכון הלאומי לחקר הבנייה, חיפה 1993, עמוד 1.15
[7] RICS Construction Faculty, Standard Method of Measurements in Current Use, 2003 http://www.rics.org/site/download_feed.aspx?fileID=2664
[8] Alford, Bangs, Production Handbook, The Roland Press, 1948. Section 4 - Purchasing, Section 5 – Materials Control
[9] Salvendy G., Handbook of Industrial Engineering, Technology and Operations Management, 3rd Ed, John Wiley & Sons, 2001. Chapter 15 - Computer Integrated Manufacturing
[10] יוסי לאור, ביצוע פרויקט באמצעות קבלן אחד לעומת פיצול למספר קבלנים בפורטל CivilEng להנדסה אזרחית, בנייה וסביבה.
על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר