שנת שיא לי.ח. דמרי

בעקבות ביטול תכנית "מע"מ אפס" – מכרה החברה ברבעון הרביעי 2014 סך של 200 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-260 מיליון שקל

החברה הכריזה על חלוקת דיווידנד בסך של כ-15 מיליון שקל

נכון ליום ה-30.12.2014, החברה בונה 1,390 יחידות דיור ב-17 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 643 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-875 מיליון שקל

לחברה מלאי מקרקעין של 6,909 יחידות דיור המוערך בספרים בשווי של כ-1.06 מיליארד שקל  בסוף שנת 2014 ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל לכ-671 מיליון שקל ומהווה כ-22% מהמאזן

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי, מסר: "אנו שמחים לסכם את שנת 2014 כשנת שיא עבור חברת י.ח דמרי, עם רווח של קרוב ל-150 מיליון שקל. בשנה החולפת נהנתה החברה מהתחזקות המותג והמוניטין שלה, דבר שבא לידי ביטוי במכירות הגבוהות במרבית פרוייקטי החברה. אנו ממשיכים לפתח את הפרויקטים הקיימים, ולאור התעוררות השוק והתפרצות הביקושים לאחר ביטול תכנית "מע"מ אפס" אנו נערכים להמשך העלייה בביקושים במהלך שנת 2015, ובוחנים פתיחה של פרוייקטים נוספים כבר בתקופה הקרובה".

חברת י.ח. דמרי, אחת מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2014 כולה, שהיתה שנת שיא מבחינת ביצועיה העסקיים של החברה.

ההכנסות של דמרי בשנת 2014 צמחו בכ-66% לכ-870.7 מיליון שקל,בהשוואה לכ-523.5 מיליון שקל בשנת 2013. העלייה בהכנסות הושפעה בעיקר מגידול בהכנסות ממכירת דירות שהסתכמו לכ-743.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-486.5 מיליון שקל בשנת 2013, וכן מגידול בהכנסות ממכירת קרקעות שהסתכמו לכ-117.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26.7 מיליון שקל בשנת 2013, בין היתר בעקבות השלמת מכירת הקרקע בעיר ימים בנתניה בחודש אוגוסט אשתקד.

הרווח הגולמישל החברה בשנת 2014 גדל והסתכם לכ-271.9 מיליון שקל (31.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-146.1 מיליון שקל (כ-27.9% מההכנסות) בשנת 2013. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נבע משינוי בתמהיל הפרויקטים שנמסרו וכאמור ממכירת הקרקע בעיר ימים בנתניה.

הרווח התפעולישל החברה בשנת 2014 צמח לכ-223.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-82 מיליון שקל  בשנת 2013, במהלכה רשמה החברה הפסד חד פעמי בגין ירידת ערך פיננסי בסך של כ-17 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2014 צמח בכ-180% לכ-145.6 מיליון שקל,בהשוואה לכ-52.2 מיליון שקל בשנת 2013.

בעקבות ביטול תכנית "מע"מ אפס" לקראת סוף שנת 2014, רשמה דמרי עלייה משמעותית בכמות יחידות הנמכרות ברבעון הרביעי של השנה. במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2014 מכרה החברה 200 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-260 מיליון שקל, לעומת מכירות של 76 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-115.5 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובהשוואה למכירת 143 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-181.7 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2013.

כמו כן, מתחילת שנת 2015ועד תאריך חתימת הדוח מכרה החברה 114 יחידות דיור נוספות בתמורה כספית של כ-173 מיליון שקל.

בשנת 2014 כולה מכרה החברה 511 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-670 מיליון שקל,לעומת מכירות של 578 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-671.7 מיליון שקל בשנת 2013. למרות הירידה בהיקף מכירת הדירות המיוחסת בעיקרה לתכנית "מע"מ אפס", חל גידול בתמורה הכספית הממוצעת ליחידת דיור.

נכון ליום ה-31.12.2014, החברה בונה כ-1,390 יחידות דיור ב-17 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 643 יחידות דיור בתמורה כספית כוללת של כ-875.1 מיליון שקל. כמו כן, בימים אלה החברה בונה כ-95 יחידות דיור נוספות בבנייה רוויה ברומניה.

ממאזן החברה עולה, כי נכון ליום ה-31.12.2014, לחברהיתרת מזומנים שווי מזומנים בסך של כ-14.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-22 מיליון שקל בסוף שנת 2013. בנוסף, לחברה פיקדונות מוגבלים בשימוש בסך של כ-59.1 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניותשל החברה, נכון לסוף שנת 2014, גדל לכ-671 מיליון שקל, בהשוואה לכ-533 מיליון בסוף שנת 2013, ומהווה כ-22% מסך המאזן.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו:

בינואר 2015,השלימה החברה הנפקת אגרות חוב (סדרה ה'), המדורגות A2באופק יציב, בסך כולל של כ-163.3 מיליון שקל ע.נ בריבית שקלית בשיעור שנתי של 3.5%.

בדצמבר 2014, השלימה החברה הנפקה לציבור של מניות רגילה בסך כולל של כ-773.5 אלף ע.נ. כשהתמורה (נטו) מהנפקת המניות הסתכמה בסך של כ-28.6 מיליון שקל.

בנובמבר 2014, זכתה החברה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 166 יחידות דיור בבניה רוויה ו-72 יחידות דיור בבניה נמוכה במתחם "כרמי גת" הסמוך לקרית גת, בתמורה לסך של כ-52.1 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).

בספטמבר 2014, חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים (50%) זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית 2,000 יחידות דיור בבנייה לגובה, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).

באוגוסט 2014, השלימה החברה את מכירת זכויותיה לבניית 121 יחידות דיור בעיר ימים בנתניה. בגין העסקה רשמה החברה ברבעון השלישי 2014 רווח לפני מס בסך של כ-69 מיליון שקל.

באוגוסט 2014, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-15 מיליון שקל, ששולם בחודש ספטמבר השנה. בנוסף, חילקה החברה דיבידנד נוסף בסך של כ-20 מיליון שקל בחודש אפריל השנה.

באוגוסט 2014, התקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויות לבניית 140 יחידות דיור בנתניה, בתמורה לסך של כ-45 מיליון שקל (בתוספת מע"מ).

ביולי 2014, התקשרה החברה בהסכם מיזם משותף (50%) בפרויקט התחדשות עירונית (פינוי בינוי) בגבעתיים. הפרויקט שיוקם יכלול 288 יחידות דיור, מתוכן 72 יחידות דיור המיועדות למפונים.

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי, היא אחת מחברות הבניה הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת היום בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה י.ח דמרי במספר נכסים מניבים בישראל. החברה בנתה

ואכלסה מעל 7500 יחידות דיור בכל הארץ. לחברה פרויקטים בארץ בשלבי ביצוע ותכנון, עתודות קרקע ופרויקטים מותלים ופרויקטים בהתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ- 10,000 יחידות דיור. 

 
על המחבר
תגיות
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר