מכון הבקרה הוא הגוף המקצועי, המוסמך לבקר ולאשר תכן וביצוע של בניין בישראל על פי חוק התכנון והבנייה - תיקון 101. מאמר זה בא להמחיש את המבנה הארגוני של מכון הבקרה. אין המבנה המתואר כאן מחייב את כל מכוני הבקרה ויתכנו בהחלט מכוני בקרה ציבוריים או מכוני בקרה לתשתיות שיפעלו במבנה אחר, אבל המודל הארגוני המתואר כאן מתאר את מכון הבקרה הפרטי הטיפוסי, שיפעל על פי הוראות החוק ודרישות הרשות להסמכת מעבדות.

מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושאים ובפלוגתאות הנדונים בתביעות ליקויי בניה. במאמר זה נביא מעין מדריך שלם הכולל בחובו סקירה מפורטת של מרבית הנושאים, הפלוגתיות, המחלוקות וראשי הנזק למיניהם (חלק א')

מאמר זה דן בצורה מקיפה, יסודית ומפורטת בנושא אחריות אדריכל בתביעות ליקויי בנייה, בסוגי המקרים בהם תיתכן אחריות אדריכל בתביעות ליקויי בנייה...

הסעיף בחוק מתיר שימוש חורג, דהיינו שימוש קרקע מכל סוג שהוא שאינו עולה בקנה אחד עם תכנית בנין ערים...