SIPG הסינית, שתפעיל את נמל המפרץ, ו-HCT השוויצרית, שתפעיל את נמל הדרום, קיבלו את השטחים לצורך הקמת התשתיות העליונות.

ים של אתגרים בהקמת נמל הדרום

בני שירזי, ראש אגף ביצוע במנהלת פיתוח הנמלים החדשים בחברת נמלי ישראל, מציג את האתגרים הגדולים בפרויקט