בחירת בעל מקצוע לעבודות חשמל

המאמר נכתב באדיבות אלכס רודיאק, מדריך ארצי לבטיחות בחשמל, מינהל הנדסת בטיחות, המוסד לבטיחות וגהות.

 

הקדמה

חשמל משמש רכיב מהותי בכל תהליך טכנולוגי. מצד אחד, אין חיים מודרניים ללא אפשרות לשימוש בחשמל, ומצד שני בחשמל טמונים סיכונים רבים. סיכונים אלה נחלקים לשניים:

  • סיכונים ישירים: התחשמלות, קרינה משדות חשמליים ומגנטיים, חשמל סטטי, שרפות וכוויות, סיכוני התפוצצות, נזקים פיזיולוגיים לאדם
  • סיכונים עקיפים, שנגרמים בגלל תקלות וליקויים במערכת החשמל. לדוגמה, הפסקת חשמל למתקן חיוני כגון חדר ניתוח או לתהליך ביולוגי מהווה נזק שיכול לעלות באובדן חיים; תקלה במערכת הגנה חשמלית עלולה לגרום לתאונה, אי-תפקוד של מפסק חירום יכול לגרום לתאונות קשות, וגם חוסר ידע בתחום החשמל גורם לליקויים בבטיחות ולתאונות עבודה. האחריות לבטיחות בעבודה חלה על המעסיק/מזמין העבודה.

 

דגשים בבחירת חשמלאי

חוק החשמל ותקנותיו קובעים בצורה ברורה מה מותר לבצע, ולמי מותר. תקנת החשמל (רישיונות), תשמ"ה-1985 מסדירה ומסבירה את הנושא. מה שנשאר לנו זה לקרוא ולהבין. לפני הכול, נימנע מטעויות נפוצות בכך שנזמין בעל מקצוע, חשמלאי, על פי הכללים שלהלן:

  1. רק בעל רישיון חשמלאי - מהנדס ומעלה, רשאי לערוך כל תכנית חשמל ולבצע כל עבודת חשמל.
  2. לא לכל מהנדס חשמל יש בהכרח רישיון חשמלאי.
  3. חשמלאי מוסמך הוא מי שרמת הרישיון שברשותו (3) מגדירה את ההרשאות עבורו. בעל רישיון זה אינו מוסמך לכל עבודת חשמל.

חוק החשמל ותקנותיו קובעים גם את העיקרון החשוב הבא:

לא יתכנן אדם, לא יתקין, לא יבדוק, לא יתקן ולא יפקח על התקנתו של מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה ולא יבצע בו שינוי אלא אם כן הוא חשמלאי.

"עבודת חשמל" - התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;

 

להלן פרקים מתקנות החשמל (רישיונות), תשמ"ה-1985, רישיונות לסוגיהם:

7.    רישיון יהיה מאחד הסוגים המפורטים להלן:
           (1)  חשמלאי-עוזר;
           (2)  חשמלאי-מעשי;
           (3)  חשמלאי-מוסמך;
           (4)  חשמלאי-ראשי;
           (5)  חשמלאי-טכנאי;
           (6)  חשמלאי-הנדסאי;
           (7)  חשמלאי-מהנדס;
           (8)  חשמלאי-בודק - סוג 1;
           (9)  חשמלאי-בודק - סוג 2;
           (10) חשמלאי-בודק - סוג 3;
           (11) חשמלאי-מסויג - לפי תחום עיסוקו;
           (12) חשמלאי-שירות - לפי תחום התמחותו.

 

 

סוגי הרשיונות

 

1. חשמלאי-עוזר רשאי

לעזור בביצוע עבודות חשמל במתקן בעל מתח נמוך, וזאת, בפיקוחו של בעל רישיון חשמלאי מהסוגים המנויים בפסקאות (3) עד (8) שבתקנה 7.

 

2. חשמלאי-מעשי 1X40A רשאי

(1) לעסוק בביצוע העבודות של בעל רישיון חשמלאי-עוזר.
(2) במתקן חשמלי בעל מתח נמוך, לעסוק בביצוע עבודות חשמל.
(א) כולל עריכת תכניות, למעט תכנון הארקת יסוד – כשהמתקן בעל עוצמת זרם עד 40X1 אמפר ונמצא בתוך מבנה המשמש לדירות מגורים או למשרדים.
(ב) למעט עריכת תכניות, כשהמתקן בעל עוצמת זרם העולה על 40X1 אמפר, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רישיון הרשאי לערוך אותן ובהשגחתו ובאחריותו של בעל רישיון מתאים לזרם המתקן.
(3) במתקן חשמלי בעל מתח גבוה
לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רישיון מהסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) ו-(7) שבתקנה 7, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מתקני חשמל, מתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל, ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות.

 

3. חשמלאי-מוסמך 3X80 A רשאי

(1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רישיון חשמלאי-מעשי רשאי לבצען;
(2) במתקן חשמלי בעל מתח נמוך, לעסוק בביצוע
(א) כל עבודות החשמל, לרבות עריכת תכניות, במתקן בעל עוצמת זרם עד 80X3 אמפר, ובלבד שהמתקן נמצא במבנה המשמש לדירות מגורים, משרדים או בתי מלאכה.
(ב) עבודות החשמל, למעט עריכת תכניות לביצוע, במתקן בעל עוצמת זרם העולה על 80X3 אמפר, ובלבד שהעבודות יבוצעו לפי תכנית שאישר בעל רישיון הרשאי לערוך תכניות כאמור, ובהשגחתו ובאחריותו של בעל רישיון מתאים לזרם המתקן.
(3) במתקן חשמלי בעל מתח גבוה:
לעסוק בביצוע עבודות חשמל, בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רישיון חשמלאי מן הסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) או (7) בתקנה 7, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מתקני חשמל מתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל, ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות.

                                      

4. חשמלאי-ראשי 3X250A רשאי

(1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רישיון חשמלאי-מוסמך רשאי לבצען.
(2) במתקן חשמלי בעל מתח נמוך, לעסוק בביצוע עבודות חשמל:
(א) לרבות עריכת תכניות – במתקן חשמלי בעל עוצמת זרם עד 250X3 אמפר.
(ב) למעט עריכת תכניות, במתקן בעל עוצמת זרם העולה על 250X3 אמפר, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רישיון הרשאי לערוך תכניות כאמור.
(3) במתקן חשמלי בעל מתח גבוה
לעסוק בביצוע עבודות חשמל, בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רישיון חשמלאי מן הסוגים המנויים בתקנה 7, פסקאות (5) עד (7), ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושא בטיחות מתקני חשמל במתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל, ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות.

 

5. חשמלאי-טכנאי 3X400A רשאי

(1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רישיון חשמלאי-ראשי רשאי לבצען.
(2) לעסוק בביצוע עבודות חשמל במתקן חשמלי בעל מתח נמוך:
(א) כאשר עוצמת הזרם במתקן עד 400X3 אמפר, לרבות עריכת תכניות.
(ב) כאשר עוצמת הזרם במתקן עולה על 400X3 אמפר, למעט עריכת תכניות, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רישיון הרשאי לערוך תכניות כאמור.
(3) במתקן חשמלי בעל מתח גבוה:
לעסוק בביצוע עבודות חשמל, למעט עריכת תכניות, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מתקני חשמל מתח גבוה ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות, ושהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רישיון חשמלאי-מהנדס.

 

6. חשמלאי-הנדסאי 3X630A רשאי

(1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רישיון חשמלאי-טכנאי רשאי לבצען.
(2) במתקן בעל מתח נמוך:
(א) לעסוק בביצוע עבודות חשמל כאשר המתקן בעל עוצמת זרם עד 630x3 אמפר, לרבות עריכת תכניות.
(ב) במתקן חשמלי בעל עוצמת זרם מעל 630X3 אמפר, לעסוק בביצוע עבודות חשמל, למעט עריכת תכניות, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רישיון חשמלאי-מהנדס.
(3) במתקן חשמלי בעל מתח גבוה: לעסוק בביצוע עבודות חשמל, למעט עריכת תכניות, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מתקני חשמל מתח גבוה ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות, ושהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רישיון חשמלאי-מהנדס.

 

7. חשמלאי-מהנדס

רשאי לערוך כל תכנית חשמל ולבצע כל עבודת חשמל.

 

8. חשמלאי-בודק - סוג 1 רשאי

לעסוק בביצוע בדיקות של מתקן חשמלי בעל עוצמת זרם עד 80X3 אמפר במתח נמוך, למעט עבודות חשמל אשר תוכננו וגם בוצעו על ידו.

 

9. חשמלאי-בודק - סוג 2 רשאי

(1) לעסוק בביצוע בדיקות שבעל רישיון חשמלאי-בודק סוג 1 רשאי לבצען.
(2) לבצע בדיקות של מתקן חשמלי בעל עוצמת זרם עד 250X3 אמפר במתח נמוך, למעט עבודות חשמל אשר תוכננו וגם בוצעו על ידו.

 

10. חשמלאי-בודק  סוג 3 רשאי

לעסוק בביצוע בדיקות בכל מתקן חשמלי.

 

11. חשמלאי-מסויג רשאי

לבצע עבודות חשמל מסוג שצוין ברישיון במסגרת מקום העבודה בלבד, ויהיה תקף לעבודות אלה בלבד.

 

12. חשמלאי-שירות רשאי

לבצע עבודות בתחום ההתמחות המצוין ברישיונו ובהתאם לתנאים שהתנה בו המנהל.  

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר