ראיון עם מר מונל אברהם, רשם המהנדסים והאדריכלים

הקדמה
 
הרעיון לערוך ראיון עם רשם המהנדסים, עלה לאחר שזיהינו כי עולות שאלות ותהיות רבות, בכל הקשור לרישום ורישוי מהנדסים. בסיס הראיון בנוי משאלות הגולשים של פורטל CivilEng שנאספו בפורום הפורטל והתקבלו ברשתות החברתיות שלנו בחודשיים האחרונים. לאחר שיצרנו קשר עם דוברות משרד התמ"ת וקבלנו את הסכמתם לעריכת הראיון, התקבלנו בידיים רחבות ונדיבות בידי הרשם וסכמנו כי נקיים ראיון בהקדם. הראיון נערך ביום רביעי ה 11.08.2010 והוא מובא לכם ככתבו ולשונו כאן.
 
רשם המהנדסים והאדריכלים 
המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958. המחלקה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכליות, המעוגנות בחוק האמור ובתקנותיו.

מהנדס רשוי

א. מי שהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשך תקופה שהשר, לאחר התייעצות במועצה, קבע בתקנות לענף פלוני של הנדסה או אדריכלות ועבד באותו ענף במשך תקופה כאמור לאחר שנרשם, יתן לו השר רשיון מהנדס או אדריכל בציון ענף ההנדסה או האדריכלות שבו הוא נרשם; ואולם מי שהוא בעל תעודה כאמור בסעיף 9 (א)(1), (2) או (3) הניתנת רק לאחר תקופת עבודה מסויימת בענף הנדסה או אדריכלות, רשאי השר, לאחר התייעצות במועצה, להביא אותה תקופה, כולה או מקצתה, בחשבון, אף שבעל התעודה נרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר שניתנה לו התעודה האמורה.
ב. תקופת הרישום והעבודה הנדרשת לפי סעיף קטן(א) לא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים.
ג. 1. השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות תנאים למתן הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) ובכלל זה הוכחת כשירותו ונסיונו בעבודה של מבקש הרשיון; הוכחה כאמור יכול שתיעשה בדרך של בחינות או עבודות שביצע, בין בתקופת הרישום כאמור בסעיף קטן (ב) ובין לאחריה, או בדרך של שילוב שלהם או בכל דרך אחרת, הכל כפי שיקבע. 2. תקנות לפי פסקה (1) יכול שיחולו על כלל המהנדסים והאדריכלים, על סוגים מהם או על ענף מענפי ההנדסה או האדריכלות.
ד. לא ישא אדם תואר "מהנדס רשוי" או "אדריכל רשוי" או תואר דומה לאלה עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כמהנדס רשוי או כאדריכל רשוי, אלא אם ניתן לו רשיון כאמור.

הרישוי, להבדיל מן הרישום, הוא בעל חשיבות משפטית ומעשית גדולה בעיקר לגבי המדורים בהם קיים ייחוד פעולות כאמור לעיל פעולה. ביצוע פעולה שייחודה כאמור, ללא רישיון, מהווה עבירה פלילית ולגבי מהנדס או אדריכל המבצע זאת ללא רישיון - זוהי גם הפרה של כללי האתיקה המשמעתית ועילה להיות מועמד לדין לפני ועדת משמעת. בשאר המדורים, אין לרישיון משמעות משפטית שכזאת. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם קיימת חשיבות מעשית לרישויון אף בתחומים בהם אין ייחוד פעולות, למשל כאשר מעסיקים או רשויות דורשות רישיון ואינן מסתפקות ברישום. יצויין כי לרשם המהנדסים והאדריכלים אין מידע מוסמך ומפורט אודות דרישות שכאלה.

מהנדס רשום 
1. רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים בישראל הם שני שלבי הסמכה המעוגנים בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958. האחראי על הרישום והרישוי הוא רשם המהנדסים והאדריכלים.
2. באופן כללי, הזכאות לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים מותנית ב: א. הכרת הרשם במוסד הלימוד (בארץ או בחו"ל). ב. הכרה ספציפית בתעודה שניתנה. אין די בידיעה שהמוסד מוכר. ישנם מוסדות מוכרים המנהלים מסלולי לימוד מקוצרים או מנפיקים סוגי תעודות שונות. מומלץ לוודא מראש שהתעודה והתואר, משך הלימודים ומסלול הלימוד, לרבות היקף פטורים הניתנים וכן שיטת הלימוד (פרונטאלית ולא בהתכתבות או לימוד מרחוק) מוכרים עדכנית.
3. פנקס המהנדסים והאדריכלים כולל ענפים ובהם מדורים, המשקפים תחומי התמחות שונים. סיווג הזכאים לרישום בענף ובמדור המתאים נעשה בהתאם למקצועות שנלמדו ולמגמת הלימוד המשתקפים מגליון המקצועות שנלמדו ופירוט תכנית הלימודים. הגדרות או כותרות על גבי הדיפלומה אינם מהווים קריטריון מספיק או מחייב לעניין הסיווג. קריטריונים לרישום לפי המדורים

ועדה מייעצת
תפקידה לבחון ולבדוק באופן מקצועי מועמדים המגישים בקשות לרישום ורישוי במדורים השונים. בסמכות הוועדה להחליט כי מועמד זה או אחר עומדים בקרטריונים אותם קבעה (אמות המידה, מבחן למהנדס רשוי וכו`) כמו גם לפסול ממועמד זה או אחר לקבל רישום ו/או רישוי.

ועדת אתיקה
ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים פועלת במספר מישורים. להלן עיקרי תחומי ההתערבות של הועדה:
1. תלונה נגד מהנדס/אדריכל בגין חשש להתנהגות לא אתית בניגוד לתקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) תשנ"ה 1994 .
2. בקשה להפסקת הקשר המקצועי עם מהנדס/ אדריכל קיים והעברת הטיפול המקצועי למהנדס/אדריכל אחר.( תקנה 12 לתקנות האתיקה).
3. קבלת ייעוץ בעניינים אתים הנוגעים לעבודה השוטפת של המהנדסים והאדריכלים.

ייחוד פעולות
בהתאם לתקנות בדבר "ייחוד פעולות" שעל פי החוק תקנות המהנדסים והאדריכלים רישוי וייחוד פעולות התשכ"ז-1967, ישנן פעולות שרק מהנדס/אדריכל רשוי במדור מסוים - הנדסת מבנים, הנדסת כימיה, אדריכלות ואדריכלות נוף רשאי לעשותן. התקנות מפרטות מספר פעולות מקצועיות שרק מהנדס/אדריכל מוגדר רשאי לבצען, בהתאם למדור בו הוא רשום ולהיותו רשום או רשוי (כגון תכנון, הגשת תכניות, פיקוח עליון...) לגבי חלק מן הפעולות, נקבע בתקנות כי רשאים לבצען לגבי "מבנה פשוט" גם מהנדס מבנים או אדריכל רשום, או הנדסאי בנין או אדריכלות רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המנוהל במשרד התמ"ת, כל אחד בתחום הפעולות שמדור רישומו או תחום רישומו מתייחס. כך למשל, רשאים מהנדס רשום בהנדסת מבנים וכן הנדסאי בניין לבצע פעולות שיוחדו למהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים - במבנה פשוט בלבד.

*התוכן נלקח מתוך אתר האינטרנט של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה.

 

שאלות ותשובות
1. הנעלם הגדול ביותר עבורי, הוא תוכן הבחינה ואיך היא יכולה לקבוע האם מהנדס רשאי לקבל רישיון ? כל כמה שבועות / חודשים מפרסמים באתר של רשם המהנדסים עוד ועוד "רמזים" על תוכן ומבנה הבחינה, אולם כל נושא הבחינה נשאר מאוד לא ברור. חבל שאין אפשרות להירשם לאתר ולקבל עדכונים אוטומטיים למייל. אני מוצא את עצמי נכנס כל כמה ימים לאתר של הרשם כדי לבדוק האם פספסתי איזה עדכון חדש.
 
שאלה:
מהי בחינה גרפית ?
איך אני אמור לדעת איזה חומר עיוני להביא לבחינה ? האם להביא את כל התקנים הרלוונטיים ? את כל הספרות המקצועית הרלוונטית ? האם יש אפשרות לקבל בחינה לדוגמא ? מועדי בחינה יתקיימו בשנה ? האם יש ציון מינימלי כלשהו אותו חייבים לעבור ? מה קורה אם נבחן לא עובר את הבחינה ?
 
תשובה:
הבחינה לקבלת רישוי, מורכבת משני חלקים:
חלק א` - בחינה בסגנון "אמריקאי" המכילה 40 שאלות עם 4 אפשרויות כתשובה מתאימה. משך הבחינה בחלק זה: 2 שעות.
חלק ב` - בחינה מעשית / גרפית ובה נבדקת היכולת על בסיס הנסיון שצבר הנבחן ב-3 שנות ההתמחות (סטאז`). הבחינה כוללת שאלות כלליות ומקצועיות ואינה עוסקות בחישובים כדוגמת אלה שנלמדו במוסד הלימוד הרשמי, אלה בוחנת את הידע המעשי והמקצועי שנרכש בתקופת ההתמחות. משך הבחינה בחלק זה: 3.5 שעות.

הציון הסופי לבחינה נעשה על פי שכלול שתי הבחינות והציון שיתקבל עובר או לא עובר (ולא ציון על בסיס מספרי).

באופן רשמי, הבחינה נערכת אחת לשנה אולם תתכן בחינה או בחינות נוספות לפי הצורך בהתאם לכמות הנרשמים. בכל מקרה - הכרזה על הבחינה תנתן לפחות 60 ימים לפני המועד. בפועל, מועד הבחינה יימסר ימים ספורים לאחר שהמועמד יגיש את הבקשה להבחן, כך שבפועל המועמד ידע על הבחינה עוד קודם לכן (מעבר ל-60 הימים הרשמיים). במידה והתאריך נקבע, פרסום מועד הבחינה יעשה באתר הרשם, בעיתונות ואף דרך מוסדות הלימוד הרשמיים.

לבחינה הגרפית / מעשית ניתן להביא כל חומר עזר כולל מחשב נייד. לבחינה האמריקאית ניתן להביא כל חומר עזר למעט מחשב נייד.

מומלץ להביא לבחינה את התקנים הרלוונטיים או לפחות לדעת כיצד והיכן נמצאים התקנים, על מנת לחסוך זמן במהלך הבחינה (מן הסתם, נבחן שעוסק בתכנון ב-3 שנים האחרונות רצוי שיהיו לו כל התקנים הרלוונטיים בהישג יד).

לגבי בחינה לדוגמא, מאחר שהתקיימה בחינה ראשונה בהנדסת מבנים, אנו נמצאים בתהליך של הפקת לקחים ולכן כרגע לא מפורסמת בחינה לדוגמא, בתום תהליך זה, אעשה מאמץ לבדוק אפשרות לפרסם בחינה שכזו, על מנת שתוכלו להתרשם מסוג ואופי השאלות ובכך יתפוגג חששכם. בכל מקרה, במידה ויוחלט לפרסם בחינה לדוגמא, הבחינה תפורסם לקראת מועד הבחינה הבאה והודעה על כך תפורסם באתר הרשם.

אציין שוב, כי הנבחנים נבדקים באופן מקצועי על סמך הנסיון שצברו במהלך ההתמחות ולכן כל מי שעסק בתכנון במהלך 3 השנים האחרונות, אל לו לחשוש מקושי יוצא דופן הצפוי לו בשעת הבחינה.

ערעור על ציון "לא עובר" ייעשה בהתאם לנהלים המפורסמים באתר הרשם. ערעור ניתן שיוגש יותר מפעם אחת וזאת בתנאי שהשתנו הטיעונים של הנבחן. נבחן שקיבל את הציון "לא עובר", יוכל לראות את הערות הבודקים על מנת לשקול האם להגיש ערעור ואם לאו.


 
 
2. בנוסף לבחינה, נוספו דרישות עבור תקופת ההתמחות. אחת מהן היא עריכת יומן עבודה חודשי ע"י המתמחה ודו"ח תקופתי (אחת ל-6חודשים) ע"י המאמן.
 
שאלה:
מה אמור להופיע ביומן העבודה ו / או בדו"ח התקופתי, איך הוא אמור להיראות, איזה דפים יש לצרף אליו וכו`...
 
תשובה:
כל מי שהחל את תקופת ההתמחות שלו לפני ה 24.09.2009 דרישות ההתמחות אינן חלות עליו. כל מי שהגיש בקשה לרישוי לפני תאריך זה ועמד בתנאים הקודמים (שלוש שנות התמחות) אינו מחוייב בבחינה. יומן העבודה למתמחה, ייערך על ידי המתמחה ויאושר על ידי המשרד בו נערכת ההתמחות. מומלץ מאוד להתייעץ עם הרשם כבר בחודשים הראשונים של ההתמחות ולוודא כי הרישום ודו"ח ההתקדמות ביומן נעשים בהתאם לצפיות ולאמות המידה הנדרשים, על מנת שלא ייווצר מצב ובו תסתיים תקופת ההתמחות ויתגלה כי היומנים אינם משקפים צפיות אלה. אמות המידה ונהלים אלה פורסמו באתר הרשם בחודש אוגוסט 2009.

הדווח החודשי/תקופתי נועד ללוות את המתמחה בתקופת ההתמחות, הדווח יוצר סדר ומכוון את המתמחה במהלך החונכות בכל התחומים הרלוונטיים אשר יופיעו בשאלות בבחינה לשירוי. לאחר בדיקת הדוחות, אני משיב למתמחה האם לדעתי העיסוק תואם את הדרישה להתמחות ובין אם לאו ובכך מכוון את המתמחה באשר לתחומי העיסוק.


 
3. ההנחיות והדרישות החדשות פורסמו לאחר שמהנדסים צעירים רבים כבר התחילו את תקופות ההתמחות שלהם.
 
שאלה: עפ"י איזה תאריך - סיום לימודים, זכאות לתואר, רישום בפנקס - נקבע אילו מהנדסים פטורים מהדרישות של מבחן ו/או כללי ההתמחות החדשים ?
 
תשובה:
כל מי שהחל את תקופת ההתמחות שלו לפני ה 24.09.2009 דרישות ההתמחות אינן חלות עליו. כל מי שהגיש בקשה לרישוי לפני תאריך זה ועמד בתנאים הקודמים (שלוש שנות התמחות) אינו מחוייב בבחינה.
 
4. מה לגבי סטודנטים שמסיימים כעת את התואר מבחינת הנושאים הבאים: סטודנטים שמסיימים תואר כיום נדרשים להגיע מס` חודשים לאחר סיום התואר לוועדה שבה הם מגנים על הפרויקט.
 
שאלה:
האם יש אבחנה בין סטודנטים שלמדו באוניברסיטת בן גוריון מב"ש לסטודנטים שסיימו בטכניון? האם כל סטודנט צריך לעבור הגנה על הפרויקט גמר או שמדובר רק על מדגם מסוים ?
 האם מדובר רק על סטודנטים לקונסטרוקציה או גם על סטודנטים שהתמחו במסלולים אחרים ? מה כוללת בדיוק ההגנה על הפרוייקט ? מהן ההמלצות של הרשם לסטודנט שמגיע לועדה כזאת מבחינת הכנה? ייחוד פעולות - במה בדיוק מדובר והאם זה כבר תקף? האם סטודנט שמסיים עכשיו את התואר ייאלץ לבחור לאיזה מסלול להירשם או שזה עדיין לא בתוקף ?
 
תשובה:
כל מי שמעוניין להרשם כמהנדס במדור מובנים, מחוייב להגיש פרוייקט. הדבר תקף גם לסטודנטים שסיימו את לימודיהם בחו"ל. אין אבחנה בין סטודנטים שסיימו את לימודיהם באוניברסיטת בן גוריון, לסטודנטים שסיימו את לימודיהם במכללת סמי ששמעון, בטכניון או במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. מבחינתנו כל מועמד ראוי להרשם כמהנדס במדור מבנים ובבוא העת גם כמהנדס רשוי, כל עוד עמד בכל הקרטריונים - כשאר הבוגרים (לימודי הנדסה אזרחית/בניין, הגשת פרוייקט, הצלחה בבחינה וכו`).

מאחר ואנחנו לא גוף בוחן (משאירים את הבחינות למוסדות האקדמיים) אין הגנה על פרוייקט והוא נבדק על ידי צוות מומחים בתחום, אשר נבחר בקפידה על ידי מועצת ההנדסה והאדריכלות. אותם מומחים משמשים כחברי וועדה מייעצת. במידה והפרוייקט מורחב ומקיף, וכן עומד ברמה הנדרשת - הבוגר ירשם. במידה ויש ספק לגבי איכות הפרוייקט ו/או נמצאו חסרים וליקויים, הוועדה מבקשת מן המועמד להופיע בפנייה ולהסביר את שעשה. בנוסף, במידה וקיים ספק לגבי מהימנות הפרוייקט (עבודה בזוגות, חשש לעתקה וכו`) יזומן המועמד לרישום בפני הוועדה, על מנת להשלים את ה"פיסות החסרות" ולהוכיח מעורבות והבנה בפרויקט.

ייחוד הפעולות הינו למעשה סדרת תקנות המגדירה באופן מוחלט, מהן הסמכויות והאחריות אותן יכול לבצע הוא ורק הוא.

ייחוד הפעולות קיים כרגע ב-4 מדורים:

 • מהנדס אזרחי במדור מבנים
 • אדריכלות
 • אדריכלות נוף
 • הנדסה כימית
 
5. שאלה:
איך זה שהנדסאי יכול לחתום על מבנה פשוט עד ארבע קומות (שזה למעשה, הרבה מאוד בניינים) ולא צריך לשלם אגרה כל שנה - אבל מהנדס צריך לעבור מסלול תלאות וגם לשלם כל שנה אגרה ורק אחרי 3 שנים שהוא רשום, הוא יכול להפוך לרשוי ורק אז, אחרי הוכחת ניסיון, מותר לו לחתום על מבנים ?
האם הרשם מתכוון לשנות את המצב הזה?

תשובה:
מאחר ואני לא אחראי על רישום ורישוי הנדסאים, אני מבקש לא להביע את דעתי האישית. אוכל לומר רק כי אני עושה מאמץ לשנות עוות זה מול משרד האוצר. המפתח והפתרון לסוגייה זו נמצאת לפתחו של משרד האוצר. בנוסף, אני פועל בתוקף לבטל את כפל האגרה הנהוג היום, על איחור בתשלום עבור הרישוי. לגבי נושא הסמכויות, הנושא כרגע בטיפול בוועדות הכנסת, על מנת לתקן עוות זה.

 
 
6. שאלה:
האם מתכוונים ליישם את כל המלצות ועדת זיילר לאסון ורסאי ? חלקן ?  מה מתכוונים ?
 
תשובה:
הרוויזיה בתהילך רישוי ורישוי המהנדסים, הוא חלק מהמלצות וועדת זיילר, בהמשך צפויים להכנס שינויים נוספים עליהם המליצה הועדה.

 
 
7. יש נושא שנקרא ייחוד פעולות - המותרות רק למי שיוחדו לו, למשל קונסטרוקציות מיוחדות רק למהנדסי מבנים ולא לאף אחד אחר. יתר השאלות שלי, ראוי שיופנו למשרדי הממשלה משום שהרשם אין זה תפקידו להתערב בחקיקה או לשנות זאת, אולם מותר לשאול את דעתו באשר לנושאים שונים למשל אדריכלים הם חברים בועדות מחוזיות, לצורך אישור בקשות להיתרי בניה. זאת בלי שיש להם השכלה כקונסטרוקטורים או הבנה בעמידות מבנים לרעידות אדמה.
 

שאלה:
האם יש אכיפה של הנושא ? בקרה כלשהיא ? האם יש הגדרות ספציפיות מה מותר למהנדסי בטיחות, מהנדסי תחבורה, מהנדסי מים וכו` ? האם המצב הזה תקין לדעתו ? כיצד אתה רואה את תפקידך וכיצד אתה אוכף את סמכויותיו ומוודא כי יש לרשם עצמו "שיניים" ? האם הרשם תומך בשינויים בחקיקה לגבי אכיפת חובת הרישום המקצועי ?

תשובה:
וועדת זיילר התייחסה לכך שאין כיום הכשרה למהנדסי בטיחות. אוניברסיטת בן גוריון, החלה בתהליך קבלת אישור למסלול מהנדס בטיחות הנמצא עכשיו בדיון המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה). מאחר ויש דרישה ובהחלט יש הצדקה למסלול הכשרה שכזה, ברגע שיוכשר מסלול מהנדסי בטיחות באוניברסיטת בן גוריון, יקבעו גם ייחוד פעולות למהנדסי בטיחות.

לגבי אכיפה, כל אדם הרואה עצמו שנפגע מפעילות של מהנדס או אדריכל זה או אחר, רשאי להגיש תלונה לועדת האתיקה הפועלת בחסות משרד הרשם. הועדה תבדוק את הנושא ותחליט לגבי אופי הטיפול במהנדס. בסמכות הועדה לפסול רשיון של מהנדס רשוי ולהפסיק את סמכותו החוקית. באופן מעשי, אין בקרה רשמית שוטפת.

 
8. רישוי למהנדסי קרקע - כיום יש באתר האינטרנט של הרשם עמדה לא ברורה לגבי רישוי עבור מהנדסי קרקע. ממה שכתוב באתר משתמע שעל מנת להיות מהנדס קרקע רשוי / רשום יש לעשות תואר שני בהנדסת קרקע / גיאוטכניקה אחרי תואר ראשון במבנים. אני יודע שדנים עכשיו בשינוי ההחלטה.
 
שאלה:
מה דעתך בנושא ?

תשובה:
כל עוד אין ייחוד פעולות, אין הגדרה ועמדה מיוחדת. כרגע נמצאים בטיפול ייחוד פעולות לגבי המקצועות הבאים: 

 • מהנדס בטיחות
 • מנהלי פרוייקטים
 
9. שאלה:
האם אתה תומך בשינוי חוק ההנדסאים, כך שהמעמד של המהנדסים יחזור להיות חזק לעומת ההנדסאים.

תשובה:
באופן כללי כן, הנושא נמצא כרגע בתהליך עבודה מעמיק.

 
 
10שאלה:
מדוע הרישיון של האדריכלים, אאל"ט - משולם פעם אחת ולכל החיים ובכך מוקנים להם זכויות ניכרות והמהנדסים צריכים לחדש כל שנה ?
 
תשובה:
חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח 1958, קובע כי חלה חובת אגרת רישוי שנתית, מאחר ומדובר בהוראת חוק, אין באפשרותי לשנותה. עפ"י חוק, מהנדס רשום ישלם תשלום חד פעמי על הרישום. מהנדס רשוי, צריך לחדש את הרשיון שלו מדי שנה, בדיוק כמו שיש לחדש רשיון לרכב או לכלי נשק.

 
 
11. כיום לאחר שלוש שנים, מהנדס רשום יכול להגיש בקשה להיות מהנדס רשוי.
 
שאלה:
במסלולים שאינם שייכים למבנים - מה משמעות הבקשה, יש דברים שרישוי יכול לעשות ורשום לא ?
מה ההבדל בין מהנדס רשוי לרשום במקצועות שאינם מבנים ?
 
מבחינה מעשית, כל אחד יכול להרשם גם כמהנדס רשום וגם כמהנדס רשוי. בפועל, אין משמעות למהנדס רשוי שהוא אינו במדור בו קיים ייחוד פעולות. ההגדרה לגבי הסמכויות מוגדרות במסגרת ייחוד הפעולות למהנדס רשוי במדור מבנים, כימיה, אדריכלות ואדריכלות נוף.

 
 
12. שאלה:
בחודשים האחרונים עלה נושא הרישום של סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון.
האם יכולים להרשם במדור מבנים או שיש בעיה עם התואר של האוניברסיטה ?
 
תשובה:
הבעיה היתה קיימת בעבר, בשני המחזורים הראשונים בלבד (אל נשכח שהפקולטה החלה את פעילותה בעשור האחרון בלבד) האוניברסיטה קבלה הנחיות לגבי התיקונים שעליה לבצע ומשמולאו כולם - הבעיה נפתרה (פרוייקטי הגמר בוצאו בזוגות, הוגשו פרוייקטים שהם אינם בתחום מבנים) אין כרגע שום בעיה להרשם במדור מבנים. רמת הלימודים באוניברסיטת בן גוריון גבוהה מאוד ואין מניעה להרשם כדין.

 
 
13. שאלה:
האם יש רישום של מהנדסים שלמדו תואר בהנדסת בניין לתואר B.Tech ?
 
תשובה:
אין אבחנה בין סטודנטים שלמדו לימודים לתואר .B.Sc לסטודנטים שלמדו לתואר B.Tech. שני הבוגרים יגשו לאותה הבחינה ויבחנו על פי אותם הקרטריונים ואלה ורק אלה יעידו על איכות הבוגר.

 
 
14. שאלה:
אילו מוסדות לימוד נמצאות כרגע בבדיקה לגבי הזכאות להעניק לבוגריהן תואר B.Sc. ?
 
תשובה:
אוניברסיטת בן גוריון והטכניון כבר מעניקים תואר .B.Sc וכרגע ממתינים לאישור גם המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ומכללת סמי שמעון. באופן כללי, נראה כי התואר B.Tech בהנדסת בניין, הולך לצאת מרשימת התארים העתידית.

 
 
15. רישום למדור מבנים ומדורים נוספים (תחבורה \ סביבה וכו`...)
 
שאלה:
האם מתוכננת הרשמה כמהנדסים רשומים גם להתמחויות נוספות מלבד מבנים ?
 
תשובה:
בהחלט. כרגע בשלב מתקדם רישוי כמהנדס בטיחות (יוגדרו ייחוד פעולות ברגע שיהיה מסלול באוניברסיטת בן גוריון), רישוי בקרקע וביסוס, ניהול פרויקטים, תחבורה ועוד...

 
 
16. שאלה: מי רשאי לגשת לבחינה ?

תשובה:
כל מי שרשום במדור מבנים וסיים התמחות של 3 שנים, יוכל להגיש בקשה אשר תבדק לגופה במשרדי רשם המהנדסים.


 
 
17. שאלה:
מה נותן הרישום במדור קרקע אצל רשםה מהנדסים ? למשל רישום במדור מבנים נותן חתימה למבנה פשוט.האם כל יועצי הקרקע חייבים להיות רשומים במדור זה ?

תשובה:
מאחר וכרגע אין ייחוד פעולות למהנדס קרקע, אין משמעות אופרטיבית לרישוי במדור זה. בעתיד צפוי להיות ייחוד פעולות גפ ברישוי מהנדסי קרקע ואז יכנסו הסמכויות לתוקף.


 
 
18. שאלה:
מדוע אין יחוד פעולות למהנדס תנועה ? מדוע כל אחד יכול לתכנן רמזור ולתכנן הסדרי תנועה כאשר ברור שיש כאן השפעה לחיי אדם ובטיחות ? הדבר גורם לכך שיש כאלה שהם לא מהנדסים שמתכננים הסדרי תנועה ומסכנים את הבטיחות בכבישים.

תשובה:
אנו עובדים בנחישות על מנת לקדם רישוי במדורים נוספים וביניהם רישוי למהנדסי תחבורה.

 

מידע כללי
 • חוק המהנדסים והאדריכלים כאן
 • רשם המהנדסים והאדריכלים כאן
 • מידע על רישום ורישוי הנדסה אזרחית כאן
 • תשובות ושאלות נוספות כאן
 • ועדת אתיקה כאן
יש לוודא נכונות הפרטים באתר התמ"ת בכתובת www.moital.org.il
על המחבר
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר