Case study - מה לא בסדר בתמונה ?

6 פוסטים / 0 חדשים
פרסום אחרון
erezh
התמונה של erezh
מה לא בסדר בתמונה

מה לא בסדר בתמונה


CivilEng2011-11-23 20:37:37

Ash
התמונה של Ash
מישהוא חתך עם דיסק את ההמשך

מישהוא חתך עם דיסק את ההמשך בחלק מברזל הזיון.

לא נורא, לא יראו את זה אחרי יציקת המשך העמוד

מערכת האתר
התמונה של מערכת האתר
מישהו יכול לחשוב על פתרון

מישהו יכול לחשוב על פתרון אפשרי לבעיה שכזו ?

Amit Dayan
התמונה של Amit Dayan
נראה לי שרק עוגן כימי (יעני

נראה לי שרק עוגן כימי (יעני אפוקסי)

Ash
התמונה של Ash
אני חושש שעוגן כימי-אפוקסי

אני חושש שעוגן כימי-אפוקסי אינו יכול לשאת את הכוחות המתפתחים בעמוד כזה. במומנט בכיוון המוטות השלמים הם יישלפו מהבטון.

עדיף לחצוב ולחשוף 30 ס"מ או יותר (לפי הגובה הנותר) של קצוות הברזל החתוך ולקשור אליהם בחפיה ברזל חדש.

המחפפים יסתפקו בחציבה קצרה יותר ובריתוך שיפגע בתכונות הברזל.Ash2011-11-24 5:37:55