אפקון בניה | בלנק לרר בר | יניב הנדסה | קבוצת ב.ס.ר | גב ים | סיון ביצוע | אמי מתום | אייקון בניה | אלום עשת | Emaps | אורט ירושלים | SHUNTONG | זיו סימון ניהול פרויקטים | סולטל סיסטמס | ShirinInvestments | Ziprecruiter | SOHLBERG CONSULTING | קיקה ברא"ז אדריכלים | א.צ טכנולוגיות | קבוצת דניה | הייליפט | אקסייט ישראל | ברן ישראל | גרין מבנים | פרל כהן | כנען שנהב

חוק האתיקה

תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) התשנ"ה 1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958- (להלן החוק) ולאחר התייעצות במועצת ההנדסה והאדריכלות,
אני מתקינה תקנות אלה:

 

1. הגדרות
בתקנות אלה:
"מהנדס או אדריכל" - מהנדס רשום או אדריכל רשום כמשמעותם בחוק;
"הועדה" - ועדה של שלושה שמינה מי שהוסמך לפי סעיף 8 לחוק לנהל את פנקס המהנדסים והאדריכלים, והמורכבת ממהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס במדור שבו רשום המהנדס או האדריכל שבעינינו היא דנה, לפי העניין.

 

2. טובת הציבור
בביצוע שירותיו המקצועיים יונחה מהנדס או אדריכל על-ידי שיקולי בריאות הציבור ובטיחותו.

 

3. מיומנות ורמה מקצועית
(א) מהנדס או אדריכל יבצע את שירותיו המקצועיים במיומנות וברמה מקצועית נאותה.
(ב) רשום מהנדס או אדריכל במדור כלשהו בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בציון מסלול לימודי או מקצועי מסוים, והמהנדס או האדריכל ביצע שירותים מקצועיים שלא בהתאם למסלול האמור, יראוהו כמפר את תקנת משנה (א).

 

4. הגינות מקצועית
בכל ענין מקצועי יפעל מהנדס או אדריכל בהגינות תוך שמירה על כבוד המקצוע ועל-פי שיקולים מקצועיים, ובנאמנות כלפי לקוחו.

 

5. התנהגות מקצועית
בפעילותו המקצועית יימנע מהנדס או אדריכל מתחרות בלתי הוגנת בעמיתיו למקצוע או מפגיעה בזכויות היוצרים שלהם.

 

6. ניצול לרעה של תפקיד ציבורי
מהנדס או אדריכל המכהן בתפקיד ציבורי, לא יעשה שימוש בתפקידו הציבורי לשם השגת לקוחות לשירותיו המקצועיים הפרטיים כמהנדס או אדריכל.

 

7. פרסומת
(א) מהנדס או אדריכל לא יעשה פרסומת לשירותיו המקצועיים, ואולם רשאי הוא -
(ב) להציב באתר ביצוע העבודה שלגביה ניתנים שירותיו המקצועיים, שלט ובו פירוט שמו, מענו והשירותים המקצועיים שהוא נותן, ולקבוע את שמו בטבלה על גבי מבנה מושלם שבתכנונו עסק;
(ג) לפנות בכתב ללקוח אפשרי לשם הצעת שירותיו המקצועיים, תוך ציון שמו, מומחיותו, מען משרדו, מספר העובדים שהוא מעסיק, הכשרתו המקצועית וניסיונו;
(ד) לציין על שלט משרדו, על נייר המכתבים המשרדי שלו ועל כל מסמך אחר היוצא ממשרדו את הפרטים הבאים: שמו, דבר היותו מהנדס או אדריכל רשום או רשוי, תאריו האקדמיים, שמות המהנדסים או האדריכלים העובדים עמו, לרבות פרטים כאמור לגבי כל אחד מהם, פרטים הנוגעים למען המשרד, לדרכי התקשורת עם המשרד וכל שינוי בהם, שמות שותפים שפרשו לגמלאות או שנפטרו;
(ה) לפרסם את הפרטים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) בספרי מען, מדריכי טלפון, מדריכים מקצועיים מסווגים, בספרים מסוג "מי ומי" בין בארץ ובין בחוץ-לארץ;
(ו) לפרסם, ללא מתן תשלום או מתן טובת הנאה אחרת מצדו, מאמר מקצועי בכתב עת מדעי או מקצועי תוך ציון שמו ותוארו, ואולם אם כתב העת נוהג לדרוש תשלום בעד פרסום מאמרים כאמור מכל מי שרוצה לפרסמם בו - מותר לשלם לכתב העת בעד הפרסום כאמור;
(ז) לפרסם מודעות על משרות פנויות במשרדו;
(ח) לפרסם מודעה על פתיחת משרדו או שינוי במען משרדו;
(ט) לשלוח הודעה אחת ללקוחותיו על פתיחת משרד חדש ועל שינוי במענו;
(י)
לפרסם מודעת ברכה לסיום פרויקט שבתכנונו עסק ובלבד שצוינו במודעה שמות כל עמיתיו שנתנו שירותים מקצועיים בקשר לאותו פרויקט.

 

8. התקשרות בכתב עם לקוח
התקשרות בין מהנדס או אדריכל ובין לקוחו לעניין שירותי תכנון, תיאום או פיקוח תיעשה בכתב, עם התחלת ביצוע השירותים או תוך זמן סביר לאחריו, ויפורטו בה עיקר השירותים והיקפם וכן שיעור שכר הטרחה או דרך חישובו.

 

9. סודיות
(א) בביצוע שירותיו המקצועיים ישמור מהנדס או אדריכל על סודיות לגבי ענייניו העסקיים והאישיים של הלקוח, אלא אם כן הלקוח ויתר, בכתב, על הסודיות, באורח כללי או לגבי עניין פלוני.
(ב) מהנדס או אדריכל יעמיד את העובדים בשירותו על חובתם לשמור על סודיות הענינים המגיעים לידיעתם במהלך עבודתם.

 

10. ניגוד ענייניים
(א) מהנדס או אדריכל יימנע מלתת את שירותיו המקצועיים, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובותיו המקצועיות כלפי לקוחו, בשל עניין אישי שלו או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר או בשל סיבה דומה אחרת.
(ב) מהנדס או אדריכל יודיע, בכתב, ללקוחו על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים המקצועיים שהוא נותן ללקוח.

 

11. איסור קבלת טובת הנאה שלא מהלקוח
מהנדס או אדריכל לא יקבל טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, מספק או נותן שירות אחר בקשר לשירותים המקצועיים שהוא נותן ללקוחו.

 

12. שירותים שעסק בהם מהנדס או אדריכל אחר
(א) מהנדס או אדריכל לא יקבל על עצמו מתן שירותי תכנון, תיאום או פיקוח אלא לאחר שנוכח שהשירות לא היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר.
(ב) היה השירות קודם לכן בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר (להלן - המהנדס או האדריכל הקודם) לא יקבל על עצמו מהנדס או אדריכל את המשך מתן השירות אלא אם כן המציא לו לקוחו הסכמה בכתב מאת המהנדס או האדריכל הקודם.
(ג) מהנדס או אדריכל קודם ייתן ללקוחו הסכמה בכתב כאמור בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בכתב שבו הוסדרו הענינים הבאים:
1. תשלום שכר טרחתו של המהנדס או האדריכל הקודם;
2. הזכות להשתמש בתכניות ובמסמכים אחרים שהוכנו בידי המהנדס או האדריכל הקודם;
3. היקף האחריות המקצועית לשירות שנתן המהנדס או האדריכל הקודם.
(ד) לא הגיעו המהנדס או האדריכל הקודם ולקוחו לירי הסכמה כאמור בתקנת משנה (ג), ייתן המהנדס או האדריכל הקודם את ההסכמה האמורה בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח 1968-, בדבר הענינים שבמחלוקת ביניהם.
(ה) לא נעשה הסכם בוררות כאמור, רשאית הועדה לאשר למהנדס או אדריכל לקבל על עצמו המשך ביצוע שירות שהיה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם אם סברה שבנסיבות העניין מן הצורך לעשות כן.
(ו) הועדה רשאית להתנות את אישורה בתנאים שייראו לה כצודקים בנסיבות העניין, לרבות קבלת הסכמת הלקוח ליישוב הסכסוך בינו לבין המהנדס או האדריכל הקודם בדרך של בוררות על-ידי בורר או בוררים שהיא מינתה.
(ז) הועדה תיתן הזדמנות נאותה למהנדס או האדריכל הקודם וללקוח להשמיע את טענותיהם ולהביא ראיות בפניה.
(ח) נודע למהנדס או אדריכל, לאחר שהחל במתן שירות, כי השירות היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם, יעכב את המשך מתן השירות עד לאחר הסדר הענינים כאמור בתקנות משנה (ג) עד (ז).

 

13. אי יכולת לתת שירותים
נבצר ממהנדס או אדריכל ליתן שירות מסיבה כלשהי למשך תקופה העולה על הסביר בנסיבות העניין - רשאית הועדה לאשר את ביצוע השירות בידי מהנדס או אדריכל אחר, אם ראתה זאת לצודק בנסיבות העניין, ובתנאים שייראו לה צודקים, והוא אף אם לא נתקיימו התנאים המפורטים בתקנה 12, כולם או מקצתם.

 

14. מתן הזדמנות ללקוח להמשיך מתן שירותים
(א) מהנדס או אדריכל לא יפסיק מתן שירותיו המקצועיים ללקוח אלא לאחר שנתן ללקוח הזדמנות סבירה להסדרת המשך קבלת השירותים ממהנדס או אדריכל אחר.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם נוצרה מניעה חוקית או אתית להמשך מתן השירותים, או אם הפסקת השירותים הינה בשל אי תשלום שכר טרחה והוצאות, או מחמת הפרת ההסכם למתן השירותים בידי הלקוח באופן המצדיק את הפסקת מתן השירותים.
(ג) החליט מהנדס או אדריכל על הפסקת מתן שירותים כאמור, יתן, ללא דיחוי, הודעה על כך ללקוחו, וחובה עליו, ככל האפשר, להפסיק את מתן השירותים באופן שלא יפגע בענייניו של לקוחו.

 

15. חוות דעת
(א) מהנדס או אדריכל שנתן חוות דעת לגבי שירות מקצועי שניתן או העומד להינתן בידי מהנדס או אדריכל אחר, לא יקבל על עצמו ביצוע אותו שירות או המשכו של השירות, לפי העניין, אלא בהסכמת המהנדס או האדריכל האחר כאמור
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית הועדה לאשר מתן שירות מקצועי בידי המהנדס או האדריכל שנתן את חוות הדעת כאמור, אם ראתה שקיימת הצדקה מיוחדת לכך בנסיבות העניין, ובתנאים שייראו לה צודקים.

 

16. חברות בתאגיד
אין בקיומו של תאגיד של מהנדסים או אדריכלים ובהיות מהנדס או אדריכל חבר בו, כדי לגרוע מאחריותו האישית של מהנדס או האדריכל לפי תקנות אלה, כפי שהייתה קיימת לולא התאגיד או חברותו בו.

 

17. תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר