משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: עיצומים כספיים

מתאריך 1.1.2018 החל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית לפעול במתכונת חדשה ולהפעיל אמצעי אכיפה חדש שהינו הטלת עיצומים כספיים על קבלני בניין מבצעי בנייה המפרים את הוראות הבטיחות בעבודה. תכליתו של הצו היא הסדרת הבטיחות באתרי הבנייה בישראל.

אמצעי אכיפה זה הומלץ ליישום על ידי הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית במדינת ישראל, וביוני 2017, בהתערבותו ובהובלתו של שר העבודה והרווחה, חה"כ חיים כץ, אושרה בכנסת הכלתו של הצו להגברת האכיפה לתחומי הבטיחות בעבודה.

להלך הרשימה המלאה (מקור: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים).

בטיחות בעבודה - זה בנפשנו !

ליקוי​​

חוק

מס סעיף

סכום העיצום

אורך אמצעי הקשירה אינו מגביל את נפילת העובד ל-50 ס"מ לכל היותר בעת שימוש במע' בלימת נפילה המשולבת במע' מיקום ותמיכה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(4)

20,220 ₪

אין בידו של מבצע ה​בנייה אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי הפיגום הממוכן

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

45.(א). (1)

35,380 ₪

אין בידו של מבצע הבנייה תעודה מאת מפקח עבודה ראשי המעידה שדגם הפיגום הממוכן רשום בפנקס הדגמים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

45.(א). (2)

35,380 ₪

אמצעי הקשירה המחובר לנקודת העיגון אינו קשור או תפוס כנדרש

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(10)

20,220 ₪

אמצעי הקשירה מכוון כך, שגובה הנפילה החופשית עולה על זה שנקבע בהוראות היצרן

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(3)

20,220 ₪

הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות, חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970

76.

35,380 ₪

הוקם / הופעל עגורן-צריח כאשר נמצאו בו סטיות מהדגם האמור, בלי אישור היצרן בדבר פירוט הסטיות

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

6.(א.(1))

35,380 ₪

הוראות הבטיחות, השימוש והתחזוקה למערכות הצמ"א אינן נשמרו בצמוד לצמ"א או למקום אחסנתו הקבוע

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(13)

20,220 ₪

הותקנה מערכת לבלימת נפילה ללא מגבלות מרווח הנפילה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(1)

20,220 ₪

הותקנה רשת מגן ללא תכנון, והשגחה של מהנדס אזרחי רשום ורשוי

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

8.(א.(2))

35,380 ₪

הותקנה רשת מגן שאינה מותאמת לאופי העבודה המבוצעת

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

8.(א.(2))

35,380 ₪

החומר להתקנת הטפסות אינו מתאים למטרה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

83.(א)

20,220 ₪

הכנסה לשימוש במפעל של מלגזה / מכונת הרמה שלא נוסתה ונבדקה ע"י בודק מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970

86.

35,380 ₪

המבצע אינו מצרף לפנקס אישור הדרכה תקף לכל עובד

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

6.(ד)

35,380 ₪

המבצע לא סיפק את כל הציוד והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות בגובה כשה הם במצב תקין

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

7.

35,380 ₪

המבצע לא סיפק חמרים להתקנת טפסות

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

83.(ב)

20,220 ₪

המבצע לא סיפק ציוד או אמצעים תקינים חלופיים לציוד שנמצא פגום

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(6)

20,220 ₪

המחזיק במקום העבודה לא וידא עדכון תכנית לניהול בטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2013

3.(ב) (1)

35,380 ₪

הסולם אינו עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1847

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

20.(1)

20,220 ₪

העגורן הוקם ללא אישור מהיצרן, המעיד על הדגם לפיו בנוי עגורן-הצריח

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

6.(א.(1))

35,380 ₪

העגורן הוקם ללא תעודה ממפקח העבודה הראשי , המעידה שהדגם של עגורן-הצריח רשום בפנקס  דגמי עגורנים

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

6.(א.(2))

35,380 ₪

העובד אינו בגיר

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

5.(1)

35,380 ₪

העובד בגובה אינו מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

8.(א.(1))

35,380 ₪

העובד לא הודרך על ידי מדריך עבודה בגובה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

5.(2)

35,380 ₪

הפרטים שנרשמו בפנקסי ההדרכה אינם עונים לדרישות החקיקה בעניין

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999

6.

35,380 ₪

התעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה שדגם הפיגום הממוכן רשום בפנקס הדגמים, לא נמצאת באתר

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

45.(ב)

35,380 ₪

התקני תליה של רכיב טרומי אינם בהתאם לדרישות החקיקה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

101.(א)

20,220 ₪

לא בוצע צו הבטיחות אשר בתוקף

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

7.(א)

35,380 ₪

לא בוצע צו שיפור

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

8א.(א)

35,380 ₪

לא הובטחה במהלך העבודה אפשרות לחילוץ העובד לאחר שנבלמה נפילתו

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(12)

20,220 ₪

לא הוחלף סופג אנרגיה לאחר בלימת נפילה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(7)

20,220 ₪

לא הוכנה תכנית ארגון בטיחותי של האתר

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

166.(א)

35,380 ₪

לא הוצאה משימוש מע' צמ"א שהופעלה ובלמה נפילת גוף אדם

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(7)

20,220 ₪

לא התקנת אמצעים לבטיחות עובד בגובה. (מעל 2 מטרים)

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970

50.

35,380 ₪

לא מינה המבצע מנהל מקצועי מתאים לעבודת גלישה במקומו של המנהל המקצועי שהפסיק לעבוד

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

36.(ב)

35,380 ₪

לא מינה המבצע מנהל מקצועי מתאים לעבודת טיפוס תרנים במקומו של המנהל המקצועי שהפסיק לעבוד

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

44.(ב)

35,380 ₪

לא מינית אדם מיומן כראוי להיות ממונה על הבטיחות במפעל

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונה על בטיחות), התשנ"ו-1996

4.(1)

20,220 ₪

לא נבדק המבנה ליציבותו או יכולתו לשאת עומס נפילת עובד

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(9)

20,220 ₪

לא נבדק הסולם לתקינותו לאחר נפילה בלתי מבוקרת או לאחר שינועו באמצעות כלי רכב

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

21.(ב)

20,220 ₪

לא נותקו קווי החשמל ממקור אספקת המתח, טרם החלה עבודה בסמוך לקווי החשמל

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

16.(א.(2)). (א)

35,380 ₪

לא נמצא פנקס העגורן במקום בו מוצב העגורן

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

93.

20,220 ₪

לא נמצאה באתר תוכנית טפסות

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

85.(ב)

35,380 ₪

לא ננקטו אמצעים למניעת פגיעת עובד בגובה כתוצאה מקרבה לקווי חשמל

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

16.(א.(2)). (ב)

35,380 ₪

לא ננקטו אמצעים נאותים למניעת שימוש בסולמות פגומים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

21.(ג)

20,220 ₪

לא נערכה בדיקה ע"י בודק מוסמך מיד לאחר הקמת העגורן ולפני הפעלתו

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

86.(א). (1)

35,380 ₪

לא נערכה בדיקה ע"י בודק מוסמך מיד לאחר שינוי במבנה העגורן , או תיקון יסודי בו

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

86.(א). (2)

35,380 ₪

לא נערכה בדיקה תקופתית של העגורן אחת לששה חדשים לפחות

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

86.(א). (3)

35,380 ₪

לא נעשה כוונון שינוי מרחק העובד באמצעות אבזרים מתאימים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(5)

20,220 ₪

לא נרשמו בפנקס העגורן פרטי העגורן ובעליו כנידרש בתוספת שלישית חלק א מתקנות עגורני צריח

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

92.(א)

20,220 ₪

לא נשמר מרחק של 3.25 מטרים בין העובדים וציודם לקו חשמל במתח עד 33 קילווולט

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

16.(א.(1))

35,380 ₪

לא נשמר מרחק של 5 מטרים בין העובדים וציודם לקו חשמל במתח העולה על 33 קילווולט

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

16.(א.(1))

35,380 ₪

לא קויים תכנון טפסות עבור קורת בטון  שגובהה עולה על 75 סנטימטרים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

85.(א).(3)

35,380 ₪

לא קויים תכנון טפסות עבור רכיבים שצורתם אינן מקובלות בבניה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

85.(א). (4)

35,380 ₪

לא קויים תכנון טפסות עבור תקרת בטון בעובי העולה על 40 סנטימטרים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

85.(א). (2)

35,380 ₪

לא קויים תכנון טפסות עבור תקרת בטון שמפלס פניה התחתון נמצא בגובה העולה על 4 מטרים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

85.(א). (1)

35,380 ₪

לוח הדריכה או הזחילה אינו תקין ו/או אינו באיכות טובה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים),

התשמ"ו-1986

5.

35,380 ₪

לפנקס העגורן לא צורפו תעודת רישום דגם העגורן ואישור היצרן

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

6.(ב)

35,380 ₪

מבצע בנייה התחיל בחפירה ולא נקט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במיתקנים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

114.(א)

20,220 ₪

מבצע בנייה התחיל בחפירה מבלי שבדק את קיומם האפשרי של קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז וכיוצא באלה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

114.(א)

20,220 ₪

מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

2.(ב)

20,220 ₪

מבצע הבנייה לא הודיע על כך שמנהל עבודה הפסיק לשמש בתפקידו ולא מינה מנהל עבודה אחר במקומו

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

2.(ג)

20,220 ₪

מחזיק במקום עבודה אינו מנהל פנקס הדרכה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999

6.

35,380 ₪

מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970

81.

35,380 ₪

מסילת הפסים של העגורן  לא נבדקה ע"י בודק , מיד לאחר התקנת כל קטע  נוסף של המסילה

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

86.(ב). (2)

35,380 ₪

מסילת הפסים של העגורן לא נבדקה ע"י בודק, מיד לאחר שינוי בתוואי המסילה , או כל תקון יסודי בה

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

86.(ב). (3)

35,380 ₪

מסילת הפסים של העגורן, לא נבדקה ע"י בודק אחת לששה חדשים לפחות

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

86.(ב). (1)

35,380 ₪

מתבצעת עבודה מעל גג ללא בדיקה מוקדמת לקביעת יציבותו לשאת בני אדם מעליו

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים),

התשמ"ו-1986

14.

35,380 ₪

נמצא בשימוש פיגום ממוכן ללא בדיקה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

50.(ב)

35,380 ₪

נעשה שימוש בסולם נסמך בפיגום המשמש לעבר בין דיוטות שאינו עונה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1139

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

20.(2)

20,220 ₪

נעשה שימוש בסולם תלת רגלי שאינו תקין בעבודות חקלאיות על עצים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

20.(3)

20,220 ₪

נעשית עבודה בגובה מתוך במ"נ,סל להרמת אדם או פיגום ממוכן ללא חיבור לנקודת עיגון קבועה במבנה המתקן

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

8.(ב)

35,380 ₪

נעשית עבודה בגובה מתוך במ"נ,סל להרמת אדם או פיגום ממוכן ללא שימוש במערכת למניעת נפילה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

8.(ב)

35,380 ₪

נעשית עבודה בסולם עץ בעבודות בניה שאינה מעבר בין מפלסים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

20.(4)

20,220 ₪

נקודת העיגון אליה מחובר העובד אינה ממוקמת במהלך העבודה כנדרש

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(11)

20,220 ₪

נקודת העיגון שנקבעה אינה מתאימה לתנאי העבודה או למערכת בלימת הנפילה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(8)

20,220 ₪

סולם העץ בעבודות בניה אינו בחוזק המתאים או במידות שנקבעו

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

20.(4). (ב)

20,220 ₪

סולם העץ בעבודות בניה אינו מחוזק על ידי ברגי קשירה או חיזוקי עץ

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

20.(4). (א)

20,220 ₪

סולמות פגומים שנפסלו לשימוש לא תוקנו על פי דרישות התקן

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

21.(ג)

20,220 ₪

עבודת הגלישה מתבצעת שלא בהשגחתו של מנהל מקצועי לעבודות גלישה שפרטיו לא נרשמו בפנקס

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

36.(א)

35,380 ₪

עבודת ההריסה התבצעה ללא תכנית עבודה מפורטת

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

128.(א)

20,220 ₪

עבודת הטיפוס מתבצעת  שלא בהשגחתו של מנהל מקצועי לעבודות טיפוס תרנים שפרטיו לא נרשמו בפנקס

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

44.(א)

35,380 ₪

עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966

90.(א)

35,380 ₪

עותק אישור הדרכה לכל עובד אינו נמצא בידי מנהל עבודה בעבודות בניה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

6.(ד)

20,220 ₪

פיגום ממוכן לא נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך מיד אחרי תיקון במערכת ההרמה ו/או במערכת התלייה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

50.(א). (2)

35,380 ₪

פיגום ממוכן לא נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך מיד לאחר התקנתו באתר ולפני התחלת השימוש בו

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

50.(א). (1)

35,380 ₪

פיגום ממוכן לא נבדק בדיקה יסודית, בידי בודק מוסמך, אחת לששה חדשים לפחות

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

50.(א). (3)

35,380 ₪

פיגום ממוכן מופעל לאחר שנתגלה בו פגם, תוך כדי בדיקת בודק מוסמך, שבשלו הוא אסור בשימוש

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

52.(א)

35,380 ₪

פתח ברצפה לא מגודר

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970

56.

35,380 ₪

רכיבי הפיגום עשויים מחומר פגום ולא מתאים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

18.(א)

35,380 ₪

רתמת הבטיחות מצויידת ביותר מסופג אנרגיה אחד

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

9.(2)

20,220 ₪

שלבי הסולם לעבודות בניה אינם מורכבים כנדרש או בחוזק המתאים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

20.(4). (ג)

20,220 ₪

שלבי הסולם לעבודות בניה אינם מושלמים או קבועים במרחקים הדרושים

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

20.(4). (ד)

20,220 ₪

שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך, אחת לששה חדשים לפחות

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970

75.

35,380 ₪

 
 
על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר