רווחי שיא לי.ח. דמרי

רווחי שיא לי.ח. דמרי - הרווח הנקי טיפס לכ-77.5 מיליון שקל.

נכון ליום ה-30.09.2014, החברה בונה 1,436 יחידות דיור ב-18 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 663 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-890 מיליון שקל.

בחודש ספטמבר האחרון חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים, בחלוקה שווה, זכו במכרז לבניית 2,000 יחידות דיור בבאר שבע, בתמורה לכ-385 מיליון שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל לכ-625 מיליון שקל, המהווה כ-22% מהמאזן.

חברת י.ח. דמרי, אחת מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2014, המלמדות על צמיחה בהכנסות וברווחים.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה הושפעה מגידול בהכנסות ממכירת דירות שהסתכמו לכ-175.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-76.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכן מגידול בהכנסות ממכירת קרקעות שהסתכמו לכ-114 מיליון שקל, בהשוואה לכ-25.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בין היתר בעקבות השלמת מכירת הקרקע בעיר ימים בנתניה בחודש אוגוסט האחרון.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של 2014 גדל והסתכם לכ-122.9 מיליון שקל (כ-42.1% מההכנסות), בהשוואה לכ-22.1 מיליון שקל (כ-20.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי לשנת 2014 הסתכם בכ-111.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-11.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, סיימה חברת דמרי את הרבעון השלישי של שנת 2014 עם עליה חדה ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות לסך של כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכון ליום ה-30.09.2014, לחברה יתרת מזומנים שווי מזומנים בסך של כ-24.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-22 מיליון שקל בסוף שנת 2013. בנוסף, לחברה פיקדונות מוגבלים בשימוש בסך של כ-46.4 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון לסוף הרבעון השלישי 2014, גדל לכ-625 מיליון שקל, בהשוואה לכ-533 מיליון בסוף שנת 2013, ומהווה כ-22% מסך המאזן. ההון עצמי הינו לאחר ניכוי בסך של כ-35 מיליון שקל בגין דיבידנדים שחולקו לבעלי המניות בחודשים אפריל וספטמבר השנה.

ההכנסות של דמרי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הוכפלו לכ-687.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-337.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כאמור, העלייה בהכנסות נבעה הן מגידול בהיקף מסירת הדירות והן מגידול בהכנסה ממכירת הקרקעות.

הרווח הגולמי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל והסתכם לכ-229.4 מיליון שקל (33.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-89.1 מיליון שקל (כ-26.4% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח לכ-193.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה צמח לכ-128.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה ברווח הנקי מיוחסת, כאמור, לגידול בהיקף מסירת הדירות ולגידול בהכנסות ממכירת הקרקע בעיר ימים בנתניה.

מהדוחות הכספיים שפרסמה דמרי עולה, כי במהלך הרבעון השלישי של שנת 2014 מכרה החברה 86 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-115.5 מיליון שקל, לעומת מכירות של 131 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-161.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת חודש אוקטובר ועד תאריך חתימת הדוח מכרה החברה 78 יחידות דיור נוספות בתמורה כספית של כ-103.2 מיליון שקל. הירידה במכירות מיוחסת הן "לתכנית מע"מ אפס" והן למבצע "צוק איתן" אשר השפיע על כלל הפרויקטים של החברה ובפרט בפרויקטים באזור הדרום, שם לחברה קיים ריכוז גבוה של פרויקטים באופן יחסי.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014, מכרה החברה 313 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-412.1 מיליון שקל, לעומת מכירות של 435 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-490 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - קרי קיטון של כ-16%, בלבד, בתמורה הכספית.

נכון ליום ה-30.09.2014, החברה בונה כ-1,436 יחידות דיור ב-18 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 663 יחידות דיור בתמורה כספית כוללת של כ-889.8 מיליון שקל.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו:

  • בנובמבר 2014, זכתה החברה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 166 יחידות דיור בבניה רוויה ו-72 יחידות דיור בבניה נמוכה במתחם "כרמי גת" הסמוך לקרית גת, בתמורה לסך של כ-52.1 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • בספטמבר 2014, חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים (50%) זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית 2,000 יחידות דיור בבנייה לגובה, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • באוגוסט 2014, השלימה החברה את מכירת זכויותיה לבניית 121 יחידות דיור בעיר ימים בנתניה. בגין העסקה רשמה החברה ברבעון השלישי 2014 רווח לפני מס בסך של כ-69 מיליון שקל.
  • באוגוסט 2014, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-15 מיליון שקל, ששולם בחודש ספטמבר השנה. בנוסף, חילקה החברה דיבידנד נוסף בסך של כ-20 מיליון שקל בחודש אפריל השנה.
  • באוגוסט 2014, התקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויות לבניית 140 יחידות דיור בנתניה, בתמורה לסך של כ-45 מיליון שקל.
  • ביולי 2014, חברת מידורג אישרה דירוג A2 באופק יציב להנפקה סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרה קיימת בסכום של עד 200 מיליון שקל ע.נ. במקביל, חברת מידרוג דירגה את אגרות החוב הקיימות (סדרה ג', ד' וכ"ג) גם לפי דירוג A2 באופק יציב.
  • ביולי 2014, התקשרה החברה בהסכם מיזם משותף (50%) בפרויקט התחדשות עירונית (פינוי בינוי) בגבעתיים. הפרויקט שיוקם יכלול 288 יחידות דיור, מתוכן 72 יחידות דיור המיועדות למפונים.

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי, היא אחת מחברות הבניה הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת היום בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה י.ח דמרי במספר נכסים מניבים בישראל. החברה בנתה ואכלסה מעל 7500 יחידות דיור בכל הארץ. לחברה פרויקטים בארץ בשלבי ביצוע ותכנון, עתודות קרקע ופרויקטים מותלים ופרויקטים בהתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ- 9,000 יחידות דיור. בין הפרויקטים המרכזיים של החברה "דמרי טאוורס", "מגדל דמרי טאוורס" "פסגת דמרי" ו"דמרי הילס" במודיעין, "מגדלי סוקולוב" ו"דמרי GARDENS" בבאר שבע, "דמרי טריו", "דמרי באגמים", דמרי סנטרל" ו"דמרי בשמורת ים" בנתניה, "צמרות דמרי" בראשל"צ, "נווה דמרי", "דמרי WEST" ו"דמרי NINE" באשקלון ו"דמרי הרובע החדש" באשדוד, "נופי דמרי" בנתיבות, "דמרי בצורן" בקדימה צורן ועוד.

על המחבר
תגיות
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר