מישורים: הרווח ברבעון השלישי לשנת 2014 עלה לכ-13.6 מיליון

הרווח הכולל ברבעון השלישי המיוחס לבעלי המניות של החברה לשנת 2014 עלה לכ-13.6 מיליון שקל לעומת הפסד כולל של כ-9.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות לרבעון השלישי לשנת 2014 עלו ב4.3% לכ-103.7 מיליון שקל , לעומת 99.4 מיליון שקל רבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי טיפס לכ-30.8 מיליון שקל.

ההון העצמי לבעלי המניות גדל והסתכם ביום 30.9.14 בכ-225.2 מיליון שקל; שיעור ההון למאזן עלה לכ-32.4%.

רמי שריקי, מנכ"ל מישורים: "ברבעון השלישי ניתן לראות את פירות המהלכים שביצענו מתחילת השנה, לרבות השבחת הנדל"ן בקנדה, דבר המשתקף בעליית השווי של פרוייקט "Blue mountain", מכירות דירות ומיגרשים באתרים השונים וקבלת אישורים לשינוי יעוד של מקרקעין בבעלותנו. כמו כן, בימים אלה אנחנו משלימים מהלך למכירת 50% מתיק הנכסים שלנו בארה"ב לפי שווי של כ 38.5 מיליון דולר וזאת למול שווי של כ 22.8 מליון דולר לפיו ביצענו את ההשקעות לפני כשנה עד שנתיים וחצי. המכירה האמורה תניב לנו תזרים פנוי גבוה ומשקפת את היכולת הגבוהה של החברה לזהות הזדמנויות עסקיות, להשביחם תוך זמן קצר יחסית וכן לבצע מימוש רווחים".

רמי שריקי הוסיף: " על מנת לשמור על גמישות פיננסית ויכולת גבוהה לנצל הזדמנויות עסקיות, לחברה כיום יתרות נזילות בהיקף של למעלה מ 100 מיליון שקל".

• חברת מישורים - העוסקת בייזום נדל"ן, ניהול נכסים מניבים וניהול מלונות ואתרי נופש ואירוח בקנדה, ארה"ב וישראל - מדווחת היום תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014. תוצאות החברה כוללות גם את תוצאות חברת הבת סקייליין (SIDI), שבשליטת מישורים.

• הכנסות מישורים ברבעון השלישי של שנת 2014 גדלו בכ-4% לכ-103.7 מיליון שקל, לעומת 99.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה בהכנסות מנדל"ן מניב בישראל שהסתכמו בכ-16.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וכן מעלייה בהכנסות מנדל"ן מניב בארה"ב שהסתכמו בכ-9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

• הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2014 עלה ב-154% לכ-30.8 מיליון שקל, לעומת 12.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי הינה פועל יוצא של הגידול בהכנסות, שערוך נדל"ן בסך של כ-21.8 מיליון שקל שנבע ברובו מעליית ערך שנזקפה לשטחי מסחר ולקרקעות בפרוייקט "Blue mountain" ומחסכון בהוצאות כתוצאה מהתייעלות בפעילות המלונאות של חברת הבת סקייליין.

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ-1.2 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-5.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

• בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות החברה בכ-236.5 מיליון שקל , לעומת הכנסות של כ-283.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה מירידה בתמהיל הייזום בקנדה ומהפסקת האיחוד של מלון "קינג אדוארד" בקנדה בעקבות מימוש האחזקה.

• ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של מישורים בגין תשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-10.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

• הרווח הכולל לבעלי המניות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-6.7 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-43.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2013.

• ממאזן החברה עולה, כי היקף המזומנים וניירות הערך הסחירים שברשות החברה מסתכם בכ-139.1 מיליון שקל, לעומת 104.3 מיליון שקל בסוף שנת 2013. העלייה בסעיף זה נובעת מתמורת הנפקת ההון שביצעה סקייליין ומגיוס אג"ח ד' שבוצע על ידי מישורים.

• סך הנדל"ן להשקעה במאזן החברה מסתכם בכ-597.7 מיליון שקל.

• ההון העצמי של מישורים ביום 30.9.14 עלה לכ-481.8 מיליון שקל (מתוכו כ-225.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-402 מיליון שקל (מתוכו כ-214.1 מיליון שקל לבעלי המניות) בסוף שנת 2013. בעקבות העלייה האמורה, מגיע שיעור ההון למאזן של החברה לכ-32.4%, לעומת כ-29.4% בסוף שנת 2013.

• ל 30.9.2014 ההון העצמי למניה המיוחס לבעלי מניות הרוב עומד על כ 9.4 ₪ וזאת למול מחיר שוק של כ 5.08 שקל בלבד (ל 26.11.14).

ארועים נוספים

• החברה חתמה בחודש יוני 2014 על הסכם למכירת 50% ממרכז מסחרי באיירנדייל אלבמה שבארה"ב תמורת כ-10.6 מיליון שקל. בהמשך חתמה החברה עם אותם רוכשים על הסכם למכירת 50% ב- 3 נכסים נוספים באלבמה, פלורידה וצפון קרוליינה. מכירת ארבעת הנכסים תניב לחברה תזרים פנוי של כ-35 מיליון שקל.

• בחודש יולי האחרון חתמה חברת סקייליין על הסכם הבנות בקשר עם רכישת חלק השותף (40% ) בפרויקט בלו מאונטיין. מהלך שצפוי להגדיל את ההון של החברה ברבעון הראשון לשנת 2015.

• בחודש מרץ האחרון השלימה חברת סקייליין את ההנפקה הראשונה לבורסה ורשמה את מניותיה למסחר. תמורת ההנפקה הסתכמה בכ-70 מיליון שקל .

• בחודש יוני האחרון חתמו החברה וחברה בת שלה בישראל על הסכם למכירת כ-7 דונם מהמקרקעין המיועדים לתעשיה ומישרדים באבן יהודה שבבעלותם בתמורה לסך של כ-11.7 מיליון שקל. מכירה זו מצטרפת למכירה בסך של כ-5.3 מליון שקל שבוצעה באותו מתחם ולמכירה בהיקף של כ-4.6 מיליון שקל שתושלם בפברואר 2015. בסך הכל, יניבו מכירות אלה לחברה תזרים פנוי כולל בסך של כ-17.2 מיליון שקל.

• לאחרונה קיבלה חברת סקייליין שבקנדה אישור לשינוי ייעוד על גבי מיגרש בגודל של כ160 דונם מקרקע חקלאית לקרקע לבנייה . הפרויקט המאושר כולל 640 יח"ד ושטחי מסחר מ"ר באתר הנופש Deerhurts . יצוין כי באתר זה, בבעלות סקייליין כ 4300 דונם.

מישורים חברה לפיתוח בע"מ עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, נאמנויות ושותפויות שלה בהשקעות ומסחר בקרקעות, בייזום, פיתוח וניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן וכן בניהול נכסים מניבים, מלונות ואתרי נופש ואירוח בקנדה, בישראל ובארה"ב.

האזורים הגיאוגרפיים שבהם פועלות החברה והחברות הבנות שלה הינם ישראל, קנדה וארה"ב.

פעילות החברה ביחס לנכסיה בישראל מתבצעת מישראל , פעילות החברה ביחס לנכסיה בקנדה וביחס למלון Arcade, Hyatt Cleveland מתבצעת מקנדה באמצעות אחזקה ב-50% בחברת Skyline International Development Inc (סקייליין, שמניותיה נסחרות בתל-אביב), ופעילות החברה ביחס לנכסיה המניבים בארה"ב מתבצעת מארה"ב ביחד עם שותפים בפעילויות אלו. נשיא מישורים ובעל השליטה בה הינו מר גיל בלוטרייך, ומנכ"ל החברה הינו מר רמי שריקי.
 

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר