אספן גרופ: פורסם הדו"ח הרבעוני של החברה

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2014 טיפסו בכ- 63% לכ-46 מיליון שקל; הרווח לפני מיסים זינק לכ- 12.1 מיליון שקל.

הכנסות החברה מאנרגיה סולרית צמחו ברבעון לכ- 9.8 מיליון שקל.

סך הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2014 צמחו בכ- 44.2% לכ- 129 מיליון שקל; הרווח לפני מס טיפס בכ- 45.7% לכ- 38.7 מיליון שקל.

ה-FFO של החברה בתשעת החודשים הסתכם בכ-42.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ-19 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 4 מיליון שקל.

אספן גרופ בע"מ, בניהולו של אילן גיפמן, מפרסמת את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2014.

סך הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2014 עלו בכ- 62.6% לכ- 46.4 מיליון שקל, לעומת כ- 28.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013.

הכנסות החברה מדמי שכירות ומשירותי ניהול ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 36.6 מיליון שקל, עלייה של כ-37.5% בהשוואה לכ- 26.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
העלייה נובעת בעיקר מרכישת נכסים בחו"ל, שלא הניבו לחברה הכנסות ברבעון המקביל אשתקד, בניכוי הכנסות מנכסים שנמכרו בארץ ובחו"ל.

הכנסות החברה מאנרגיה סולארית ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 9.8 מיליון שקל, לעומת כ- 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מרכישת מתקנים סולאריים אשר לא היו קיימים בחברה ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2014 עלה בכ-47.5% לכ- 35.3 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של כ- 23.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 34.7 מיליון שקל, לעומת כ- 19.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה ברבעון השלישי של 2014 הוצאות מימון נטו של כ- 23.4 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון של כ- 16.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מירידה בשיעור הריבית ועליית המדד.

הרווח לפני מיסים ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 12.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ -8.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 3.2 מיליון שקל . סך כל הרווח ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ- 4.1 מיליון שקל , בהשוואה לכ- 5.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצויין, כי בעוד ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הוצאות מיסים בסך של כ- 0.8 מיליון שקל, ברבעון המדווח הסתכמו הוצאות המיסים בכ- 3.4 מיליון שקל. בנוסף רשמה החברה ברבעון השלישי של 2014 הוצאות בהיקף של כ- 4.6 מיליון שקל בגין התאמות תרגום פעילות חול, בעוד שברבעון אשתקד רשמה הכנסה בהיקף של כ- 1.9 מיליון שקל.

סך הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עלו בכ- 44.2% לכ- 128.9 מיליון שקל, לעומת כ- 89.4 מיליון שקל.

הכנסות החברה מדמי שכירות ומשירותי ניהול בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכמו בכ- 105.4 מיליון שקל, עלייה של כ-22.7% בהשוואה לכ- 86 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מרכישת נכסים בחו"ל, שלא הניבו לחברה הכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, בניכוי הכנסות מנכסים שנמכרו בארץ ובחו"ל. 

הכנסות החברה מאנרגיה סולארית בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכמו בכ-23.5 מיליון שקל, לעומת כ- 3.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עלה בכ-35% לכ- 99 מיליון שקל, לעומת כ- 73.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם בכ- 94.8 מיליון שקל, לעומת כ- 81.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי הרווח ברבעון המקביל אשתקד הושפע בעיקר מהכנסה חד פעמית בהיקף, של כ- 12.5 מילון שקל בגין נכס בראש העין, בעוד שההוצאות בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 1 מיליון שקל.

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם בכ- 28.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 41 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. הרווח הושפע מהכנסות מיסים נדחים בהיקף של כ- 14 מיליון שקל שרשמה החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013, לעומת הוצאות מיסים בהיקף של כ- 10 מיליון שקל בחודשים ינואר-ספטמבר 2014. יצויין, כי הרווח לפני מיסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם בכ- 38.7 מיליון שקל, עלייה של כ- 46% מכ- 26.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים אשתקד.

ה-FFO של החברה לפי גישת ההנהלה, הסתכם בתקופת הדו"ח לכ-42.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ-19 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של אספן גרופ נכון ליום ה-30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ-500 מיליון שקל. כמו כן, בקופתה של החברה ליום המאזן מזומנים, שווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר בהיקף של כ- 233 מיליון שקל. סעיף נדל"ן להשקעה במאזן החברה הסתכם בכ- 1.78 מיליארד שקל.

אילן גיפמן, מנכ"ל החברה, מסר "אספן גרופ מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2014 עם עלייה משמעותית בהכנסות וברווח הגולמי והתפעולי, זאת אודות לרכישות שביצעה החברה במערב אירופה שביצעה החברה בשנה האחרונה והתרחבותה בתחום הסולארי בישראל. בהזדמנות זו ברצוני לאודות למשקיעים על הבעת האמון באספן גרופ ובפעילותה, אמון המשתקף בהצלחת גיוס האג"ח בשבוע שעבר בהיקף של כ- 91 מיליון שקל".

אירועים עיקריים בתקופת הדוח:

בתחילת השבוע השלימה החברה גיוס אג"ח בהיקף של כ- 91 מיליון שקל בריבית של כ- 3.9%. בנוסף, דיווחה החברה בתחילת החודש, כי היא וחברת הלמן הלדובי, מנהלות מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ- 53.4 מיליון אירו), לא כולל הוצאות עסקה ובסך כולל של כ- 268 מיליון שקל (כ- 56.5 מיליון אירו), כולל הוצאות עסקה.

מתחילת שנת 2014 רכשה אספן גרופ 3 נכסים בגרמניה בהיקף כולל של כ- 512 מיליון שקל. החברה רכשה בניין משרדים Escada בתמורה לכ- 109 מיליון שקל. בניין משרדים בדיסלדורף יחד עם הלמן אלדובי בתמורה לכ- 232.5 מיליון שקל, וכן, רכשה יחד עם שלמה ביטוח בניין משרדים בשטוטגרט בתמורה לכ- 170 מיליון שקל.

כמו כן, ברבעון הראשון הפכה אספן גרופ לשחקן מרכזי בישראל בתחום האנרגיה הסולארית עם השלמת רכישת חברת ברימאג בתמורה לכ- 125 מיליון שקל

בחודש מרץ 2014 אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד חדשה , על פיה תחלק החברה מידי שנה למחזיקים במניותיה דיבידנד מינימלי בסך כולל של כ- 15 מיליון שקל. החלוקה תחל ברבעון השני של 2014.

אספן גרופ פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל, בעיקר בגרמניה, שוויץ והולנד, הרחיבה משמעותית את תיק הנכסים שלה בשנים האחרונות ולסוף הרבעון השני בשנת 2014 היא מחזיקה בנדל"ן להשקעה בהיקף של כ- 1.78 מיליארד שקל. החברה מחזיקה שטחים מניבים בהיקף כולל של כ-354 אלף מ"ר, המושכרים לכ-300 שוכרים.

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר