עונת הדו"חות: בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי

ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון השלישי 2014 צמחו בכ-15% לכ-15.6 מיליון אירו; הרווח הנקי גדל בכ-34% לכ-13.5 מיליון אירו. ה- FFO ברבעון השלישי 2014 עלה בכ-18% לכ-5.2 מיליון אירו (כ-21 מ' אירו בקצב שנתי). ברבעון השלישי השנה מסרה החברה 83 יח"ד של שלב א' בפרויקט הייזום Grafental והכירה ברווח של כ-5.8 מיליון אירו.

עד כה, היקף המכירות של פרויקט Grafental הסתכם בכ-150.5 מיליון אירו, המהווה כ-90% מהדירות בשלבים שבבניה, בעוד שיעור ההכרה ברווחים משלבים אלה עומד על כ- 33% בלבד, כך שלחברה צבר רווחים גבוה הצפוי להתממש בדוחות הבאים.

מדד ה-EPRA NAV, נכון ל-30.09.2014, עלה ומייצג שווי של כ-301.4 מיליון אירו. ההון העצמי עלה לכ-266.8 מיליון אירו

פרד גניה, מנהל המחלקה הכלכלית בבראק אן.וי: "החברה נהנית מהמשך שיפור ב-FFO של התיק המניב לצד תרומה משמעותית לרווחיות מהזרוע היזמית, מגמה שצפויה להימשך בעתיד הנראה לעין. ברבעון השלישי הגיעה החברה לאחוז מכירות של 90% בשלבים שבבנייה בפרויקט Grafental בדיסלדורף, פרויקט יוצא דופן מבחינת גודלו, רווחיותו והמשך הפוטנציאל הטמון בו שצפוי לתרום לרווחיות החברה לאורך תקופה ארוכה. לגבי הנדל"ן המניב אנו מצפים להמשך צמיחת הרווחיות מתחום זה כתוצאה מצמיחה פנימית והמשך הרחבת התיק תוך ניצול יתרונות לגודל."

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי), מדווחת היום על תוצאותיה העסקיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עם גידול בהכנסות וברווח הנקי.

הכנסות החברה מהשכרת נכסים ברבעון השלישי של 2014 גדלו בכ-15% לכ-15.6 מיליון אירו, בהשוואה לכ-13.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מרכישת נכסים, ביניהם, רכישת כ-1,567 יח"ד בצפון גרמניה, רכישת כ-308 יח"ד למגורים בעיר דורטמונד ורכישת בנייני מגורים ומשרדים בעיר דיסלדורף.

בתוך כך, שיעור התפוסה הממוצע על נכסיה המניבים של החברה נאמד בכ-96% ושיעורי תשואת שכ"ד ותשואת ERV נאמדים בכ-7.2% וכ-7.9%, בהתאמה. עלות החוב הממוצעת של החברה עומדת על כ-2.2%, המשקף מרווח פיננסי גבוה יחסית בין תשואת הנכסים לבין עלות חוב החברה.

ברבעון השלישי של שנת 2014, הכירה החברה בהכנסות של כ- 30.8 מ' אירו ממכירת דירות בפרוייקט היזום למגורים Grafental שבדיסילדורף בהשוואה לכ- 27.2 מ' אירו ברבעון הקודם, שנבעו מהמשך מסירת הדירות בשלב א' בפרוייקט שהחלה ברבעון הקודם. החברה צפויה להכיר ביתרת הכנסות בסך של כ-23.1 מיליון אירו, בגין מסירת יתרת הדירות של שלב א', במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2014.

החברה הכירה ברווח ממכירת דירות בשלב א' פרוייקט Grafental ברבעון השלישי 2014 בסך של כ-5.8 מיליון אירו, לעומת כ-5.1 מיליון אירו ברבעון הקודם כאשר יתרת הרווחים של שלב א' המסתכמים לכ-4.4 מיליון אירו יוכרו במהלך הרבעון הרביעי של 2014 (סה"כ רווח בגין שלב א' 15.3 מ' אירו).

במקביל למסירת הדירות בשלב א', נמשכת הבנייה בשלבים ב'1 ו-ב'2 של הפרויקט, וכן נמשך השיווק בשלב ב'1 (שלב ב'2 המונה 79 יח"ד נמכר כולו לקרן פנסיה גרמנית בעסקת Farward Sale). ברבעון השלישי של שנת 2014 מכרה החברה דירות בשלב ב'1 בהיקף של כ-30.7 מ' אירו, בהשוואה לכ- 21.2 מ' אירו ברבעון השני של השנה. סך היקף המכירות בפרויקט עד כה עומד על כ- 150.5 מ' אירו. שיעור המכירות המצרפי בשלבים שנפתחו הגיע לכ- 90% נכון למועד הדוח בעוד שיעור ההכרה ברווחים משלבים אלה עומד על כ- 33% בלבד, כך שלחברה צבר רווחים גבוה הצפוי להתממש בדוחות הבאים במקביל למסירת הדירות.

ה- FFO ברבעון השלישי של שנת 2014 עלה לכ-5.2 מיליון אירו (כ- 21 מ' אירו בקצב שנתי), בהשוואה לכ-4.8 מיליון אירו ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-4.4 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2014 עם גידול של כ-34% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות המסתכם לכ-13.5 מיליון אירו, בהשוואה לכ-10.1 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (לפני עלייה במלאי דירות בהקמה ומקדמות מרוכשי דירות) בתשעת החודשים שנסתימו ביום 30.9.2014 הסתכם בכ-44.2 מ' אירו, לעומת כ- 22.4 מ' אירו בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת כ- 32.5 מ' אירו בכל שנת 2013.

נכון ל-30 בספטמבר 2014, יתרת המזומנים ושווי מזומנים של החברה עלו והסתכמו לכ-62.8 מיליון אירו. בנוסף, לחברה כ-9.6 מיליון אירו בפיקדונות מוגבלים. בהקשר זה יצוין, כי במהלך חודש יולי השנה, הנפיקה החברה סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כולל של כ-22.2 מיליון אירו.

סך היקף הנדל"ן להשקעה של החברה, נכון ליום הדוח, הסתכם בכ-952 מיליון אירו בהשוואה לכ-810 מיליון אירו ב-31 בדצמבר 2013.

מדד ה-EPRA NAV (שווי נכסי נקי, בנטרול ההפרשות למיסים נדחים), נכון ל-30 בספטמבר 2014, גדל לכ-301.4 מיליון אירו, כאשר מדד ה-Adjusted EPRA NAV (בתוספת רווחים שטרם הוכרו בגין דירות שנמכרו בפרויקט הייזום ושערוך מלאי מקרקעין למגורים) עלה והסתכם לכ-322.6 מיליון אירו.

נכון לתאריך ה-30.09.2014, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם לכ-266.8 מיליון אירו, בהשוואה לכ-237.3 מיליון אירו בסוף שנת 2013. החברה ממשיכה לשמור על איתנות פיננסית גבוהה עם יחס חוב נטו למאזן של כ-54.9%.

בתשעת החודשים הראשונים של 2014 צמחו הכנסות החברה מהשכרת נכסים בכ-26% והסתכמו בכ-44.6 מיליון אירו, בהשוואה לכ-35.5 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות הושפעה, כאמור, בעיקר מרכישת נכסים חדשים.

הרווח הנקי לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2014 עלה בכ-32% לכ-26.7 מיליון אירו, בהשוואה לכ-20.2 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, זאת על אף שהרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד הושפע מעליית ערך נדל"ן להשקעה שהסתכם בכ-26 מיליון אירו, בעוד שמתחילת השנה נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-17.1 מיליון אירו בלבד.

אירועים משמעותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו:

• ביוני 2014, חברת הדירוג "מעלות" אישרה לחברה ולכל סדרות האג"ח א', ב' ו-ג' של החברה דירוג ilA+ יציב.
• ביולי 2014, גייסה החברה כ-102 מיליון שקל (כ-22.2 מיליון אירו), באמצעות הנפקה של סדרה חדשה של איגרות חוב (סדרה ג') במח"מ של כ-8.5 שנים ובריבית שנתית של 3.3%.
• באוגוסט 2014, רכשה החברה כ-308 יח"ד למגורים בעיר דורטמונד, בתמורה לכ-10.8 מיליון אירו.
• באוגוסט 2014, השלימה החברה רכישת מס' מבני מגורים ומשרדים בעיר דיסלדורף, בתמורה לכ-12.85 מיליון אירו.
• בספטמבר 2014, רכשה החברה פרוטפוליו מגורים של כ-267 יח"ד בעיר האנובר וב-NRW, בתמורה לכ-13 מיליון אירו.

אודות בראק אן.וי
בראק אן.וי מתמקדת בשוק הנדל"ן בגרמניה. לחברה 51 נכסים מניבים בשטח כולל של כ- 890 אלף מ"ר, עם תפוסה ממוצעת של כ- 95% בנדל"ן למגורים וכ- 96% בנדל"ן המסחרי. בנוסף, לחברה חטיבת קרקע בהיקף של כ- 150 דונם במקום מרכזי בעיר דיסלדורף בגרמניה בה נבנית כיום שכונת מגורים בהיקף של כ- 850 יחידות דיור יחד עם זכויות בנייה לפארק משרדים בהיקף של כ- 125 א' מ"ר. המאזן המאוחד מסתכם בכ-1,166 מיליון אירו נכון לספטמבר 2014.

בראק קפיטל פרופרטיז אן. וי. (BCP) הינה החברה באמצעותה מרכזת קבוצת בראק קפיטל את פעילות הנדל"ן שלה בגרמניה. החברה מנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים.
 

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר