קבוצת הכשרת הישוב פרסמה את הדו"ח הרבעוני

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של 2014 גדלו בכ-9.5% לעומת רבעון מקביל לכ-183.4 מיליון שקל.

הרווח הנקי ברבעון - כ-10.7 מיליון שקל.

בנטרול ההפרשה בגין ירידת ערך נכסי האנרגיה - סיימה הקבוצה את תשעת החודשים הראשונים של 2014 עם רווח של כ-44 מיליון שקל, לעומת כ-27 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2013

באוקטובר האחרון מכרה מלונות הכשרת הישוב מכרה 67% מהזכויות במלון רימונים אילת תמורת כ-200 מיליון שקל בעיסקה שתניב למלונות רווח של כ-70 מיליון שקל ותזרים פנוי של כ-140 מיליון שקל. ההשפעות הפיננסיות והתזרימיות מעסקה זו אינן נכללות בדוחות הנוכחיים ויכללו בהמשך עם השלמת העסקה.

באוקטובר האחרון חתמה חברת MLP מקבוצת הכשרת הישוב על הסכמים להקמת פארקים לוגיסטיים בהיקף כולל של 120,800 מ"ר לחברה קמעונאית הפועלת בתחום המזון והמסחר האלקטרוני. הסכמים אלו צפויים להגדיל את היקף השטחים המושכרים של החברה ביותר מ- 30%.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "קבוצת הכשרת הישוב ממשיכה לצמוח ולהרחיב את היקפי פעילותה במרבית המגזרים העסקיים. בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הרחבנו את פעילות הפארקים הלוגיסטיים בפולין, המשכנו לפתח את פעילות הייזום במדינה זו, ובמקביל השבחנו את נכסינו המניבים בישראל והמשכנו לפתח את רשת 'רימונים'. בחודש שעבר חתמנו על הסכם להכנסת שותפים למלון רימונים אילת בעסקה שתניב לחברת מלונות הכשרת הישוב רווח של כ-70 מיליון שקל ועודף תזרים של כ-140 מיליון שקל. כמו כן, פעלנו כדי לשפר את עלויות החוב של הקבוצה על ידי מחזור חובות בתנאים אטרקטיביים".

קבוצת הכשרת הישוב מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עם עלייה בהכנסותיה.

סך הכנסות הקבוצה עלו ברבעון השלישי של השנה בכ-9.5% לכ-183.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-167.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות הושפע בעיקר מעלייה בהכנסות מהשכרה וניהול של נכסים מניבים בישראל ובחו"ל בעיקר כתוצאה מאיחודה המלא של חברת MLP המרכזת את פעילות הפארקים הלוגיסטיים בפולין החל מהרבעון הרביעי של 2013 בעוד שעד לאותו מועד הוצגה הפעילות על בסיס שיטת השווי המאזני, וכן מעלייה בהכנסות מהפעלת רשת בתי מלון בישראל.

ההכנסות מפעילות הליבה, בתחום של השכרת נכסים, עלו ברבעון השלישי של 2014 בכ- 75% לכ-69.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-39.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת, בעיקר, בעקבות איחודה המלא של MLP כאמור לעיל.

בשורה התחתונה, סיימה קבוצת הכשרת הישוב את הרבעון השלישי של שנת 2014 עם רווח נקי של כ-10.7 מיליון שקל , בהשוואה לרווח של כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ-3.2 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה הכשרת הישוב עלייה של כ-7.5% בסך ההכנסות לכ-511 מיליון שקל, בהשוואה לכ-475 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהעלייה בהכנסות ממגזר השכרת נכסים בשל איחודה של MLP, וממגזר הפעלת בתי מלון.

הכנסות הקבוצה מפעילות הליבה, בתחום השכרת הנכסים עלו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 בשיעור של כ-75% לכ-198 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-113 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בין היתר בעקבות האיחוד של תוצאות הפעילות של חברת RRN החל מהרבעון הרביעי של שנת 2013. 

הקבוצה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם הפסד נקי של כ-60.7 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-20 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-44 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-28 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. עיקר הירידה ברווח הנקי נבעה מרישום הוצאות בסך של כ-99 מיליון שקל מירידת ערך של נכסי הגז והנפט של הקבוצה, המיוחסת לירידת הערך של הרישיונות "מירה" ו"שרה" (הפחתה חשבונאית). יצוין, כי לאחרונה נחתם הסכם מותנה לכניסתה של השותפות רציו כשותפה ברישיונות.
בנטרול ההפרשה האמורה בגין ירידת ערך נכסי האנרגיה, היתה קבוצת הכשרת הישוב מסיימת את תשעת החודשים הראשונים של 2014 עם רווח בסך של כ-44 מיליון שקל, לעומת כ-26 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

עיקרי תוצאות המגזרים:

 • סך רווחי הקבוצה ממגזרים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-28 מיליון שקל, לעומת כ-85 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההפרשות בגין ירידת נכסי האנרגיה, היו הרווחים ממגזרים בתקופה מסתכמים בכ-133 מיליון שקל, לעומת כ-92 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2013.
 • ההכנסות מהשכרת נכסים בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014 הסתכמו ב כ- 198 מיליון שקל בהשוואה לסך של כ-113 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, עלייה של כ-75%. הרווח מהשכרת נכסים לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014 הסתכם בכ- 138 מיליון שקל בהשוואה לסך של כ- 77 מיליון שקל, עלייה של כ-80% בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. עיקר הגידול בהכנסות וברווח כאמור לעיל, נובע מאיחוד לראשונה של תוצאות הפעילות של RRN, המרכזת את פעילות המרכזים הלוגיסטיים בפולין, החל מן הרבעון הרביעי של שנת 2013.
 • ההכנסות מעסקי הבניה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014 הסתכמו בסך של כ- 43 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 75 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת , ירידה של כ-42%. הפרויקטים אשר מניבים לחברה כיום הכנסות מעסקי בנייה הינם פרויקט הבנייה למגורים בוילנוב פולין, פרויקט לבניית כ-1,096 יחידות דיור ו-33 יחידות מסחר, בארבעה שלבים, וכן פרויקט גדנסק לבניית כ- 364 יחידות דיור ו- 26 יחידות מסחר.
 • ההכנסות מעסקי המלונאות הכנסות החברה ממלונאות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2014 הסתכמו בסך של כ- 237 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ- 233 מיליון שקל, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. ניתן לראות כי על אף ההשפעה השלילית של מבצע צוק איתן, לא חל שינוי מהותי בהכנסות החברה מעסקי המלונאות, וזאת הודות לצירוף מלון רימונים חוף התמרים בעכו לשורות הרשת, החל ממאי 2014, בהתאם להסכם ניהול חדש.

 

דגשים נוספים: 

 • סך המזומנים והפיקדונות לזמן קצר שברשות הקבוצה הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2014 בכ--176 מיליון שקל.
 • הונה העצמי של קבוצת הכשרת הישוב, נכון ליום ה-30.09.2014, הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל (כ-717 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות)
 • בחודש מרץ 2014 השלימה החברה הכלולה, סקייליין, הנפקת מניות בתל-אביב וגייסה כ-70 מיליון שקל.
 • ביוני 2014, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-7 מיליון שקל, ששולם בחודש יולי השנה. דיבידנד זה מתווסף לחלוקת דיבידנד בסך של כ-10 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה.
 • במאי 2014, גייסה הקבוצה כ-122 מיליון שקל באמצעות אגרות חוב (סדרה 18), המדורגות ilBBB+/Stable ובריבית שנתית של 5.6% לא צמוד. גיוס זה מתווסף להנפקות נוספות בתנאים אטרקטיביים שביצעה החברה במהלך השנה האחרונה באמצעות סדרות האגח 16 ו-17. בסך הכל גייסה החברה כ-250 מיליון שקל בהנפקות של איגרות חוב מתחילת השנה, ופרעה מנגד תשלומים בסך של כ-112 מיליון שקל לבעלי איגרות החוב השונות.
 • בחודש יולי האחרון חתמה הקבוצה על הסכם אופציה עם קבוצת סופרין לגבי שיווק שטחי המשרדים במתחם ארגמן שבבני-ברק. מדובר על בניין בן 40 קומות משרדים, כאשר היקף התמורה שתשלום לקבוצה בגין ההסכם מסתכמת בכ-84 מיליון שקל.

כמו כן, חתמה חברת מיל-יון, המרכזת את פעילות הייזום בפולין, על הסכם לרכישת קרקע בשטח של כ-10.5 דונם בוורשה. הקרקע מיועדת להקמת 620 יחידות דיור בשטח של כ-36,000 מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של כ-4,000 מ"ר. סך התמורה ששולמה עבור הקרקע הסתכמה בכ-30 מיליון זלוטי.

הקבוצה דיווחה לאחרונה, כי חתמה על הסכם למכירת 67% מזכויותיה במלון רימונים אילת לחברות איסתא וסלע קפיטל, וזאת תמורת כ-200 מיליון שקל. השלמת המכירה עשויה להניב למלונות הכשרת הישוב רווח של כ-70 מיליון שקל ותזרים פנוי בסך של כ-140 מיליון שקל.

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת החזקות, הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בחו"ל ובישראל; ייזום פרויקטים במקרקעין בישראל ובחו"ל; החזקה ופיתוח של רישיונות לחיפושי גז ונפט; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
 • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר