מליסרון: ההכנסות ברבעון הראשון של 2014 הסתכמו בכ-313 מ'ש

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת צמח בכ-16% לכ-160 מיליון שקל, מדד ה-EPRA NAV של החברה מייצג שווי של כ-114 שקל למניה, החברה תחלק ביוני דיבידנד נוסף לבעלי המניות בסך של כ-45 מיליון שקל.

 

ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון מליסרון: "מליסרון פתחה את שנת 2014 עם המשך מגמת הצמיחה, וזאת כהמשך ישיר לצעדים שאנו מיישמים באופן שוטף להשבחת נכסי החברה ולחיזוק מיתוגם בתודעתו של הצרכן הישראלי. בחודשים האחרונים אנו פועלים למיתוג מחדש של הקניונים תחת המותג "קניוני עופר", מותג המבטא את ייחודיות הקניונים שבבעלות הקבוצה ואת איכות חווית הקניה בהם, המתאפיין במגוון רחב של מותגים מובילים, בחלקם בלעדיים למליסרון, בכל תחומי המסחר והשירותים. ברבעון הראשון של השנה המשיכה מליסרון להוביל את שוק הקניונים ולהניב רווחיות גבוהה, וזאת על אף המכירה של הקניונים שביצענו אשתקד בעקבות דרישת הממונה על ההגבלים העסקיים".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "תוצאות הרבעון הראשון של 2014 מבטאות את הצעדים הרבים שאנו מיישמים בשורות החברה כדי להבטיח את צמיחתה וחיזוק חוסנה הפיננסי. בדו"חות הכספיים ניתן לראות את הפירות של המהלכים הפיננסיים שביצענו מול שוק ההון בשנתיים האחרונות, בתנאים אטרקטיביים, ושבעקבותיהם חסכה החברה בהוצאות מימון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. ברמה התפעולית, אנו שבעי רצון מהגידול ב-NOI המיוחס לנכסים זהים, מה-FFO הגבוה שהצגנו ברבעון, מהמשך הגידול בתרומה החיובית של הגרנד קניון בבאר-שבע, ומהעלייה בשיעור של כ-2.8% שנרשמה בפדיונות של קניוני החברה".

• קבוצת מליסרון סיימה את הרבעון הראשון של 2014 עם הכנסות של כ-313 מיליון שקל, לעומת כ- 336 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מכך שהרבעון המקביל אשתקד כלל הכנסות בסך של כ-28 מיליון מקניונים רננים וסביונים, אשר נמכרו בתחילת חודש אפריל 2013. ירידה זו קוזזה בחלקה בעליה בהכנסות, כתוצאה מאכלוס ההרחבה של קניון עופר רחובות ושל מבנה נוסף בפארק התעשיות ביקנעם, וכן מפתיחת ההרחבה בקניון הדר בירושלים.

• פדיונות השוכרים בקניוני הקבוצה בתקופה ינואר-אפריל 2014 עלו בכ-2.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. נתון זה הינו בנטרול ההשפעה של קניון באר שבע שלא פעל בתקופה המקבילה אשתקד, וכן בנטרול השפעת הקניונים המיועדים למכירה (קניון הדר, קניון נהריה וקניון הראל). יצוין כי בניתוח מעמיק יותר של נתוני הפדיון עולה כי בתקופה 1-2/2014 נשמרה יציבות בפדיונות השוכרים בקניוני הקבוצה למול תקופה מקבילה, למרות שבחודשי החורף ינואר ופברואר שרר בארץ מזג אוויר קיצי בצורה בלתי אופיינית, ובתקופה 3-4/2014 נרשמה עליה בפדיונות השוכרים בשיעור של כ 5.3% !!! למול תקופה מקבילה.

• ה-NOI של מליסרון ברבעון הראשון של 2014 הסתכם בכ-256 מיליון שקל, בהשוואה לכ-249 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובהשוואה לכ-257 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI ברבעון הראשון שמר על רמתו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, למרות מכירת קניונים רננים וסביונים אשר תרמו כ-19 מיליון שקל ל-NOI ברבעון המקביל אשתקד. היציבות ב-NOI הושגה בעקבות שיפור כבביצועים התפעוליים של נכסים קיימים ופתיחת גרנד קניון באר שבע בחודש מאי 2013. יש לציין, כי התרומה של הקניון בבאר-שבע צומחת באופן עקבי, וברבעון הראשון של 2014 תרם הקניון לחברהNOI בסך של כ-10 מיליון שקל.

• יצוין, כי ה-NOI בגין "נכסים דומים" (Same-properties) לרבעון הראשון של שנת 2014 גדל בכ-3% לכ-246 מיליון שקל, בהשוואה לכ-238 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

• ה-FFO הריאלי של החברה הסתכם ברבעון זה בכ-110 מיליון שקל, בהשוואה לכ-108 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובדומה לכ-110 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

• הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2014 הסתכם בכ-138 מיליון שקל, בהשוואה לכ-216 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מירידת ערך נדל"ן להשקעה בסכום של כ-90 מיליון שקל, לעומת ירידת ערך בסכום של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה בערך הנדל"ן נבעה מהשפעת המדד השלילי בשיעור של 0.7% שנרשם ברבעון הראשון של השנה.

• הוצאות המימון נטו של מליסרון ברבעון הראשון של 2014 הסתכמו לסך של כ-27 מיליון שקל, לעומת כ-95 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המימון הריאליות נובעת, בין היתר, מהמהלכים שהחברה ביצעה למחזור החוב שלה בתנאים נוחים יותר ומהירידה בהיקף החוב וכן מהשפעת המדד השלילי בתקופה כאמור לעיל.

• הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2014, הסתכם בכ-69 מיליון שקל (מתוכו כ-66 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-99 מיליון שקל (מתוכו כ-92 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת, כאמור, בעיקרה מהשפעת המדד השלילי שנרשם ברבעון הראשון של השנה, שהביא לירידה בשערוך הנכסים וכן מהשפעת העלייה בהוצאות המיסים.

• החברה ממשיכה להקטין את רמת המינוף הפיננסי שלה. שיעור המינוף הממוצע של הקבוצה, במונחיLTV , לסוף הרבעון הראשון לשנת 2014, עמד על כ-64%, בהשוואה לכ-65% בסוף שנת 2013, ובהשוואה לכ-69% בסוף שנת 2012.

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של מליסרון ברבעון הראשון של 2014 צמח בכ-16% לכ-160 מיליון שקל, בהשוואה לכ-138 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

• בנוסף, מדווחת מליסרון על מדד ה-EPRA NAV, המשקף את שווי ההון העצמי של החברה תחת הנחה של המשך פעילות עתידי ללא מימוש נכסים (להוציא הנכסים שאולצה החברה לממש בעקבות דרישת הממונה על ההגבלים העסקיים), כך שהוא מנטרל את ההפרשות למיסים נדחים בגין שערוך הנכסים. נתון זה מסתכם, נכון ליום 31.3.14, בכ-4.81 מיליארד שקל ומשקף מחיר של כ-114 שקל למניית מליסרון, לעומת מחיר נוכחי של כ-89 שקל הבוקר בבורסה.

• נכון לתאריך ה-31.3.2014, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם לכ-3.24 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.22 מיליון שקל בסוף שנת 2013.

• במקביל לאישור הדוחות הכספיים, החליט דירקטוריון הקבוצה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-45 מיליון שקל, שישולם בחודש יוני 2014. דיבידנד זה מתווסף לסכום של כ-40 מיליון שקל ששילמה החברה לבעלי מניותיה בחודש אפריל האחרון, כך שהיקף הדיבידנדים שהוכרזו על ידי החברה מתחילת השנה הסתכמו בכ-85 מיליון שקל.

מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולם של גב' ליאורה עופר (יו"ר) ומר אבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים והינה אחת החברות הגדולות בישראל בתחום זה. ברשות החברה נכסים בשטח כולל של כ-702 אלף מ"ר (מזה: חלק התאגיד כ-682 אלף מ"ר). בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר אאוטלט, פארק אזורים ועוד נכסים מניבים רבים. הונה העצמי המיוחס לבעלי מניותיה של החברה הסתכם ביום 31.3.14 בכ-3.2 מיליארד שקל.
 

כניסה לאתר החברה

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר