קבוצת הכשרת הישוב: סיימה את הרבעון עם רווח של כ-7.6 מ"ש

דו"חות הרבעון כוללים את ההפרשה בסך של כ-99 מ' שקל בגין נכסי האנרגיה, עליה דיווחה החברה החודש, ושבעקבותיה נרשם הפסד רבעוני, בנטרול ההפרשה האמורה בגין עסקי האנרגיה - סיימה הקבוצה את הרבעון עם רווח של כ-7.6 מיליון שקל. החברה הכלולה סקייליין קנדה השלימה הנפקה ראשונית לציבור.

החברה גייסה מאז ראשית השנה אגרות חוב בהיקף של למעלה מ- 250 מיליון שקל בתנאים אטרקטיביים - התמורה תשמש להחלפת חוב בריביות גבוהות יותר.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "קבוצת הכשרת הישוב פתחה את השנה עם המשך מגמת הצמיחה בעסקי הליבה בתחום השכרת הנכסים, וזאת הודות להרחבת פורטפוליו הנכסים והשבחתו, דבר המתבטא גם בהמשך השיפור בשוויו של קניון שבעת הכוכבים, וכן בפעילות המרכזים הלוגיסטיים של RRN בפולין. במגזר המלונאות, צורף לרשת המלונות של הקבוצה מלון "חוף התמרים" בעכו, שאנו מאמינים שיהווה נדבך חשוב בהתרחבותה של הרשת. מבחינה פיננסית, הנפקנו בהצלחה מתחילת השנה איגרות חוב בהיקף כולל של למעלה מ-250 מיליון שקל בתנאים אטרקטיביים. גם החברה הכלולה שלנו, סקייליין, באמצעותה אנו פועלים בשוק הנדל"ן בקנדה, השלימה במהלך הרבעון הנפקת מניות בבורסה וגייסה בהצלחה כ-70 מיליון שקל"

קבוצת הכשרת הישוב סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2014 עם הכנסות בסך של כ-147.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-158.2 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד.

 ההכנסות מפעילות הליבה, בתחום של השכרת נכסים, עלו ברבעון הראשון של 2014 לכ-64.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת, בין היתר, בעקבות איחודה לראשונה בדו"חות הכספיים של חברת RRN , המרכזת את פעילות המרכזים הלוגיסטיים בפולין.

הירידה בסך ההכנסות של הקבוצה נובעת בעיקרה מכך שאשתקד כללה הקבוצה הכנסות ממכירת מקרקעין, שאינן נכללות השנה, וכן מכך שאשתקד הוכר היקף משמעותי יותר של הכנסות בגין פעילות הבניה בפולין, שכן כמות הדירות הנמסרות בפועל, דבר שהינו חיוני לצורך הכרה חשבונאית בהכנסה, היה גבוה יותר אשתקד. בנוסף,מועד תחולת חג הפסח, שחל השנה ברבעון השני, בעוד שאשתקד חל ברבעון הראשון של השנה, הביא לכך שההכנסות אשתקד בגין מגזר המלונאות היו גבוהות יותר מההכנסות ברבעון הראשון השנה.

ברבעון הראשון של 2014 רשמה הכשרת הישוב הוצאות בסך של כ-102 מיליון שקל בגין הפעילות במגזר האנרגיה, המתבצעת באמצעות חברת הכשרת הישוב אנרגיה. רוב ההוצאה נבעה מהפרשה בסך של כ-99 מיליון שקל, המיוחסת לירידת הערך של הרשיונות "מירה" ו"שרה", עליה דיווחה הקבוצה בחודש האחרון, ושבוצעה בעקבות החלטת הקבוצה לנקוט בגישה שמרנית בנוגע להחזקותיה בתחומי הגז והאנרגיה. יצויין, כי לאחרונה נחתם הסכם לכניסתה של השותפות רציו כשותפה ברישיונות.

בשורה התחתונה, רשמה קבוצת הכשרת הישוב ברבעון הראשון של 2014 הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-51.1 מיליון שקל (הפסד כולל של כ-95 מיליון שקל), לעומת הפסד של כ-13.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (הפסד כולל של כ-20 מיליון שקל). יש לציין, כי בנטרול ההפרשה האמורה בגין ירידת ערך נכסי האנרגיה, היתה קבוצת הכשרת הישוב מסיימת את הרבעון הראשון של השנה עם רווח נקי בסך של כ-7.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-15.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי תוצאות המגזרים

• ההכנסות מהשכרת נכסים נרשם ברבעון הראשון לשנת 2014 גידול של כ- 77% לכ-64 מיליון שקל ,בהשוואה לסך של כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח מהשכרת נכסים ברבעון הראשון 2014 עלה לכ-44 מיליון שקל בהשוואה לכ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות וברווח נובע מאיחוד לראשונה החל מן הרבעון הרביעי של שנת 2013 של תוצאות פעילות חברת RRN, חברת האם של חברת MLP, המרכזת את פעילות הפארקים הלוגיסטיים בפולין.

• ההכנסות מעסקי הבניה הסתכמו בסך של כ- 10 מיליון שקל לעומת סך של כ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפרויקטים אשר מניבים לחברה כיום הכנסות מעסקי בניה הינם פרויקט הבניה למגורים בוילנוב פולין, פרויקט לבניית כ-1,096 יחידות דיור ו-33 יחידות מסחר, בארבעה שלבים, וכן פרויקט גדנסק לבניית 236 יחידות דיור ו-18 יחידות מסחר.

• ההכנסות מעסקי המלונאות של הקבוצה לרבעון ראשון 2014 הסתכמו בסך של כ-61 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-71 מיליון שקל רבעון מקביל אשתקד. לחברה נבע בתקופת הדו"ח הפסד מהפעלת בתי מלון בסך של כ-7 מיליון שקל, בהשוואה לרווח בסך של כ-1 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות וברווחיות ענף המלונאות בתקופת הדו"ח נובעת בעיקר משינוי בעיתוי חג הפסח בהשוואה לשנה הקודמת. יש לציין, כי בחודש מאי 2014 צורף לרשת המלונות של הכשרה מלון "חוף התמרים" בעכו, הכולל 125 חדרים, וכן קאנטרי קלאב ואולמות ארועים.

• הקבוצה דיווחה לאחרונה, כי היא מנהלת מו"מ מתקדם למכירת זכויותיה (כ-67%) במקרקעין של מלון "רימונים" באילת תמורת כ-200 מיליון שקל. השלמת המכירה עשויה להניב לקבוצה רווח של כ-80 מיליון שקל.

• ברבעון הראשון של 2014 רשמה קבוצת הכשרת הישוב הכנסות בסך של כ-34.7 מיליון שקל בגין עלית שווי נכסי נדל"ן להשקעה, לעומת כ-10.2 מיליון שקל אשתקד. עיקר עליית השווי, בסך של כ-19 מיליון שקל, מיוחסת להשבחת שוויו של קניון שבעת הכוכבים, המוצג, נכון ליום 31.3.14, לפי שווי של כ-934 מיליון שקל.

• סך המזומנים והפקדונות לזמן קצר שברשות החברה הסתכם, בסוף הרבעון הראשון, בכ-218.6 מיליון שקל.

• סך הנדל"ן להשקעה של הקבוצה הסתכם, ביום 31.3.14, בכ-2.9 מיליארד שקל.

• הונה העצמי של קבוצת הכשרת הישוב נכון ל-31 במרץ 2014, הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל (כ-718 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). לעומת 789 מיליון שקל רבעון מקביל אשתקד. 

• במהלך החצי שנה האחרונה גייסה קבוצת הכשרת הישוב מעל ל- 250 מיליון שקל בהנפקות אג"ח בתנאים אטרקטיביים (ההנפקות בוצעו באמצעות הסדרות 16, 17 ו-18). במקביל פרעה החברה בחודש מרץ האחרון תשלומים בסך של כ-71 מיליון שקל בגין פרעון איגרות חוב (סדרות 12 ו-14).

• החברה הכלולה, סקייליין, השלימה הנפקה ראשונה לציבור בתמורה להקצאה מניות ואופציות . סקייליין גייסה תמורה כוללת (ברוטו) של כ-70 מיליון שקל.

• במהלך חודש אפריל חילקה הכשרת הישוב דיבידנד בסך של כ-10 מיליון שקל לבעלי מניותיה.

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת החזקות, הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בחו"ל ובישראל; ייזום פרוייקטי מקרקעין בישראל ובחו"ל; החזקה ופיתוח של רישיונות לחיפושי גז ונפט; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.
 

על המחבר
הוספת תגובה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
תגובות

אין תגובות

על המחבר

רק למשתמשים רשומים גישה מלאה לכל ישומי האתר !

על מנת ליהנות מכל הפיצ'רים והשירותים אותם אנו מציעים בפורטל החדש - מומלץ לבצע הרשמה קצרה ולנהל כרטיס אישי (ניתן גם באמצעות היוזר בפייסבוק).

ההרשמה והשימוש בתכני הפורטל ללא עלות !

הירשםהתחבר

לחצת על "סל המשרות"

רק למשתמשים רשומים גישה לסל המשרות

אנו ממליצים לכם להירשם או להתחבר לאתר כדי ליהנות ולייעל את תהליך חיפוש העבודה.

משתמש שאינו רשום רשאי לשלוח קורות חיים לכל משרה בנפרד.

חזרה ללוח הדרושים | הירשם | התחבר